Bp Beniamin mińskim metropolitą

Biskupów eparchialnych (diecezjalnych) i pomocniczych (wikariuszy) wybiera i mianuje Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego

W niedzielę 6 września patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl podniesie biskupa mińskiego i zasławskiego Beniamina do godności metropolity i patriarszego egzarchy całej Białorusi. Uroczystość odbędzie się w czasie liturgii w stołecznej świątyni Chrystusa Zbawiciela. Niespełna 52-letni nowy zwierzchnik Białoruskiego Kościoła Prawosławnego (BKP) został mianowany na to stanowisko przez Święty Synod Patriarchatu Moskiewskiego 25 sierpnia na miejsce metropolita Pawła (Ponomariowa).

Egzarchat Białoruski, czyli Białoruski Kościół Prawosławny, powstał na mocy decyzji Soboru Biskupiego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP), który obradował w dniach 9-11 października 1989. Kanonicznie jest on administracyjno-terytorialną jednostką RKP, obejmującą eparchie (diecezje) z ich dekanatami, parafiami, klasztorami, szkołami duchownymi i innymi instytucjami, znajdującymi się w granicach Republiki Białoruś. Zgodnie ze statutem RKP najwyższą władzą w Egzarchacie jest jego Synod pod przewodnictwem egzarchy, którego z kolei wybiera Święty Synod RKP, po czym powołuje go patriarcha odpowiednim dekretem.

Biskupów eparchialnych (diecezjalnych) i pomocniczych (wikariuszy) wybiera i mianuje Święty Synod RKP na wniosek Synodu Egzarchatu. Decyzje o utworzeniu lub zniesieniu eparchii, tworzących Egzarchat oraz o zmianach ich granic, podejmują patriarcha moskiewski i całej Rusi i Święty Synod RKP również na wniosek Synodu Egzarchatu, po czym zatwierdza je Sobór Biskupi.

Na początku br. w skład BKP wchodziło 15 diecezji z 1878 parafiami i 35 klasztorami, a posługiwało w nim 15 biskupów, 1672 księży, 192 diakonów oraz 519 zakonników i zakonnic.

Pierwszym egzarchą całej Białorusi (formalnie od 176 grudnia 1989) był metropolita miński i słucki Filaret (Wachromiejew), który ustąpił 25 grudnia 2013 a jego miejsce zajął dotychczasowy metropolita riazański Paweł (Ponomariow), jego z kolei zastąpił 25 sierpnia br. dotychczasowy biskup borysowski i marjinogorski Beniamin (Tupieka).

Urodził się on 16 września 1968 jako Witalij I. Tupieka w Łukińcu (obwód brzeski). Po ukończeniu w 1985 szkoły średniej podjął studia na wydziale radiofizyki i elektroniki Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, które przerwał na czas służby wojskowej w latach 1987-89. Następnie wrócił na uczelnię i ukończył ją w czerwcu 1992 ze stopniem inżyniera radiofizyka.

Ale już w sierpniu tegoż roku rozpoczął naukę w stołecznym seminarium duchownym i po 3. roku wstąpił do klasztoru Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowicach. Tam też 16 grudnia 1994 został postrzyżony na mnicha, przyjmując imię Beniamin. 13 lutego 1995 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1996-99 kształcił się w mińskiej akademii duchownej. 14 grudnia 1999 otrzymał godność ihumena, a 20 maja 2006 – archimandryty (wyższe stopnie w hierarchii zakonnej).

W dniach 27-29 stycznia 2009 był jednym z delegatów eparchii mińskiej na Synod Lokalny RKP, na którym wybrano patriarchę Cyryla. 1 lipca tegoż roku został przełożonym klasztoru Zwiastowania w Ladach (eparchia borysowska).

Na swym posiedzeniu 5 marca 2010 Święty Synod RKP powołał o. Beniamina na biskupa borysowskiego, wikariusza (biskupa pomocniczego) eparchii mińskiej. Chirotonię (sakrę) nominat przyjął 21 tegoż miesiąca z rąk patriarchy Cyryla w Moskwie. W latach 2010-15 bp Beniamin kierował wydziałem wydawniczym BKP, a 26 czerwca 2014 został pierwszym przewodniczącym nowo utworzonego Synodalnego Wydziału Oświaty Religijnej i Katechizacji oraz wiceprzewodniczącym Sądu Kościelnego Egzarchatu Białoruskiego. 23 października tegoż roku został mianowany biskupem borysowskim i marjinogorskim. Obecnie zaś stanął na czele Białoruskiego Kościoła Prawosławnego jako metropolita miński i zasławski z tymczasowym zachowaniem swego dotychczasowego urzędu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama