Różnymi drogami do Boga

– Takie spotkania są okazją do zacieśniania więzi między mieszkańcami naszego miasta należącymi do różnych Kościołów – tłumaczy ks. Sebastian Niedźwiedziński z Kościoła ewangelicko-metodystycznego.

Już po raz trzeci Oddział Kosza­liński Polskiej Rady Ekumenicz­nej zorganizował Ekumeniczne Spotkanie Opłatkowe. Rozpoczę­ło się od krótkiego nabożeństwa prawosławnego, a po jego zakoń­czeniu przyszedł czas na wręcze­nie wyróżnienia ekumenicznego. W tym roku nagrodzono ks. pra­łata dr. Kazimierza Bednarskiego, proboszcza koszalińskiej parafii rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego. W swojej ponad 30-let-niej posłudze był zawsze otwarty na współpracę ekumeniczną, potrafił dostrzec i wspierać rolę po­słannictwa Kościołów w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym mieszkańców Koszalina.

– Wyróż­nienie ma być zachęta i inspiracją do dalszej aktywności na polu ekumenii, która pozwala na spo­tkania ludzi różnych poglądów, wyznań, tradycji, a także różnych narodowości i kultur, czego nigdy nie zabrakło nam w towarzystwie tegorocznego nominowanego – do­daje ks. Sebastian.

Sam nagrodzony przyzna­je, że miłości do Boga i bliźniego uczył się w różnych Kościołach. – Do cerkwi prawosławnej chodzi­łem, żeby posłuchać, jak śpiewają, a od protestantów wyniosłem mak­symę przypominającą o pomocy po­trzebującym – wspomina ks. Kazi­mierz Bednarski. Dla duszpasterza nigdy nie istniały bariery między Kościołami. Kiedy wiele lat temu biskup Ignacy Jeż zapytał, pod ja­kim wezwaniem powinien powstać nowo budujący się kościół, ks. Bednarski odpowiedział, że Ducha Świętego, bo On jest obecny w każ­dym Kościele chrześcijańskim. – Była to jedna z dróg otwarcia się na ekumenizm, który jest jedyną słuszną drogą ludzi wierzących, bo przecież niebo jest jedno – do­daje ks. prałat.

Dla Emilii Bauer z Kościoła ewangelicko-augsburskiego spo­tkania w Centrum Luterańskim są sposobem na otwarcie się na inne wyznania. – Modlimy się do jednego Boga i nie powinno być między nami barier, ale musimy współpracować i pomagać sobie – mówi z uśmiechem. Do tej pory wyróżnienia ekumeniczne otrzy­mali Mirosław Mikietyński, prezy­dent Koszalina, oraz Anna Rawska, redaktor Radia Koszalin.

 

«« | « | 1 | » | »»