Zapach i smak... ekumenizmu

Chrześcijanie z czterech Kościołów, uczestniczący w spotkaniu w Sanoku, przekonali się, że zewnętrznym wyrazem ekumenizmu może być piękny zapach oleju do błogosławieństwa oraz niepowtarzalny smak prosfory, skropionej słodkim winem.

25 stycznia przy klasztorze franciszkańskim w Sanoku odbyło się spotkanie ekumeniczne, kończące w tym mieście obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wzięli w nim udział pasterze oraz wierni czterech sanockich Kościołów: prawosławnego, polskokatolickiego, Adwentystów Dnia Siódmego oraz katolickiego dwóch obrządków: bizantyńsko-ukraińskiego (greckokatolickiego) oraz łacińskiego.

Na pierwszą część spotkania złożyły się nieszpory, połączone ze wschodniochrześcijańskim obrzędem zwanym „litia”, w czasie którego duchowny greckokatolicki poświęcił pięć chlebów - prosforę, pszenicę, olej i wino. Na zakończenie nabożeństwa uczestnicy otrzymali indywidualne błogosławieństwo poprzez namaszczenie czoła pięknie pachnącym, poświęconym olejem, symbolizującym biblijną woń, po której można rozpoznać uczniów Chrystusa.

W pierwszej części spotkania zgromadzeni w kościele franciszkańskim Podwyższenia Krzyża Świętego modlili się o pokój na świecie oraz o pełną jedność wszystkich chrześcijan. Wzajemny szacunek oraz pragnienie jedności symbolizował gest zapalenia świec przez pasterzy oraz dzielenie się opłatkiem i prosforą, skropioną poświęconym, słodkim winem. Druga część miała miejsce w kawiarence franciszkańskiej „U Mnicha”, było to braterskie spotkanie przy stole oraz kolędowanie.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan były słowa z Ewangelii według św. Marka: „Głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7,37). Do nich nawiązali duchowni, którzy w czasie nabożeństwa dzielili się krótką refleksją. Gospodarz spotkania, o. Stanisław Glista z sanockiego klasztoru franciszkanów, witając zebranych podkreślił, że duchowość franciszkańska jest uniwersalną inspiracją do budowy dobrych relacji z Bogiem i wszystkimi ludźmi.

„Św. Franciszek z Asyżu, wysyłając swoich braci na głoszenie Ewangelii, nakazał im nieść orędzie pokoju i pojednania. Niech to spotkanie i modlitwa o jedność otwiera nam uszy na słowo Boże i na słowo drugiego człowieka. Niech nasze języki chwalą Boga i pomagają w budowaniu jedności w relacjach międzyludzkich” – powiedział franciszkanin.

W przesłaniu skierowanym do zebranych, ks. Ryszard Rawicki z Kościoła polskokatolickiego podkreślił, że Chrystus jest tym, który czynił dobro wszystkim ludziom. Jest On wzorem dla wszystkich ludzi, aby i oni tak samo czynili sobie nawzajem.

Ks. Jan Antonowicz, pasterz Kościoła prawosławnego z Sanoka, doceniając wagę spotkania, zapytał: „Co powinniśmy czynić, aby ci, którzy nas spotykają, widzieli w naszym codziennym zachowaniu świadectwo wierności Chrystusowi?” Odpowiadając na to pytanie, przytoczył słowa św. Pawła Apostoła z Listu do Kolosan: „Obleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem” (Kol 3,12-13)

„Tego właśnie uczą nas spotkania ekumeniczne - dobroci, łagodności, cierpliwości do bliźnich. Jeśli poznajemy się nawzajem, wtedy możemy lepiej się rozumieć, przebaczać sobie, a stąd już niewielki krok do tego, czego uczył Chrystus, czyli do realizacji polecenia - miłuj bliźniego jak siebie samego. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek indziej, potrzebne jest ekumeniczne nawracanie się. Jedność między chrześcijanami jest możliwa. Jest ona darem Ducha Świętego, można otrzymać go tylko poprzez pokorną modlitwę” – dodał ks. Antonowicz.

Zdaniem ks. Ireneusz Kondrowa, pasterza Kościoła greckokatolickiego, podstawą spotkań ekumenicznych musi być sam Chrystus. Kościół jest najlepszym miejscem do mówienia sobie prawdy o tym, co jest trudne także między chrześcijanami, ponieważ Bóg poprzez Kościół daje człowiekowi swoje miłosierdzie. On też nakazuje ludziom przebaczać każde zło i miłować się nawzajem. Jak podkreślił ks. Kondrów, spotkania ekumeniczne mają prowadzić nie tylko do wyzbywania się uprzedzeń i stereotypów, ale przede wszystkim mając uczyć zrozumienia, szacunku i dostrzeżenia, że każdy człowiek jest ikoną Boga oraz jego dzieckiem.

Mirosław Harasim, pastor zboru Adwentystów Dnia Siódmego, odnosząc się do hasła tygodnia modlitw, zwrócił uwagę na fakt, że Chrystus pragnie przemieniać całego człowieka, jego duchowość, emocjonalność i fizyczność. Niezastąpioną rolą w codziennym przybliżaniu się do jedności chrześcijan jest codzienne czytanie Pisma świętego. „O tym należy przypomnieć sobie przy okazji spotkań takich, jak to” – stwierdził pastor.

Tradycja spotkań ekumenicznych w Sanoku rozpoczęła się w 1998 roku, z inicjatywy osób świeckich z Kościołów prawosławnego i rzymskokatolickiego. Spotkania te odbywają się kilka razy w roku, mają różnorodną formę, obejmują udział w nabożeństwach oraz w wydarzeniach artystycznych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama