Panorama dialogów

Panorama międzynarodowych dialogów doktrynalnych i ich osiągnięcia

2. inne dialogi dwustronne


- prawosławni-starokatolicy od 1973 r. Rozpoczęto od tematyki dotyczącej chrystologii, eklezjologii, sakramentologii i eschatologii. Dyskutowano także o mariologii, Trójcy Świętej, wcieleniu Jezusa Chrystusa i warunkach zjednoczenia.

- luteranie-reformowani od 1967 r. Dialog toczył się oddzielnie w USA (gdzie nie doprowadził do żadnych uzgodnień), Kanadzie i Europie. Owocem europejskiego etapu jest tzw. Konkordia Leuenberska (z 1971 r., przyjęta tylko w Europie), która wprowadza wspólnotę w słowie i sakramencie (wymianę kaznodziejów i interkomunię). Uzgodniono też stanowisko w sprawie wspólnoty kościelelnej i jedności w różnorodności.

- anglikanie-luteranie od 1967 r. - głównym tematem było wspólne świadectwo chrześcijańskie w świecie.

- prawosławni-anglikanie od 1973 r. - o podstawowych prawdach wiary. Dialog zakłóciła przyjęta przez Kościół anglikański decyzja o dopuszczeniu do święceń kapłańskich kobiet.

- baptyści-reformowani od 1974 r. - o urzędzie kościelnym i chrzcie.

- luteranie-metodyści od 1977 r. Doprowadził do stwierdzenia zgodności, która prowadzi do pełnej komunii między tymi Kościołami. Pierwszym krokiem było zachęcenie do wspólnoty ambony (wymiana kaznodziejów) i gościnności eucharystycznej (pozwolono luteranom na przyjmowanie Komunii w Kościele metodystycznym i odwrotnie).

- prawosławni-luteranie od 1976 r. Temat: „Udział w misterium Kościoła”.

- anglikanie-reformowani od 1981 r. - o modelach jedności i posłannictwie Kościoła.

- prawosławni-Kościoły przedchalcedońskie od 1985 r. Doprowadził do potwierdzenia zgodności w kwestiach chrystologicznych między partnerami dialogu.

- luteranie-baptyści od 1986 r. - o wierze, naśladowaniu Chrystusa, chrzcie, istocie Kościoła.

- reformowani-metodyści od 1987 r. - prowadzi Światowy Alians Kościołów Reformowanych i Światowa rada Metodystyczna; jest to odpowiedź na zawarte w wielu krajach unie między tymi Kościołami.

listopad 2002


«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |