Intronizacja nowego metropolity

Na placu przed główną świątynią Ławry Kijowsko-Pieczerskiej – soborem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny – odbyła się 17 sierpnia intronizacja, czyli oficjalne objęcie urzędu przez nowego metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Onufrego.

gromadziła one liczne rzesze wiernych i delegacje większości autokefalicznych Kościołów prawosławnych, które w ten sposób uznały prawomocność wyboru nowego zwierzchnika promoskiewskiego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UKP). Patriarchat Moskiewski reprezentował przewodniczący jego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych metropolita Hilarion. Nie było przedstawicieli Patriarchatu Antiocheńskiego oraz Kościołów cypryjskiego i albańskiego. Z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przybył biskup lubelski i chełmski Abel.

Metropolita odeski i izmailski Agatangel odczytał tekst oświadczenia Soboru Biskupów UKP, stwierdzającego wybór nowego zwierzchnika, dokonany 13 sierpnia, a następnie metropolita Hilarion odczytał dokument patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, potwierdzający to i udzielający błogosławieństwa Onufremu.

Po trzykrotnym odśpiewaniu hymnu „Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami” metropolici Agatangel oraz symferopolski i krymski – Łazarz trzykrotnie uroczyście posadzili nowego zwierzchnika na tronie metropolitalnym. W ten sposób symbolicznie objął on władzę w swym Kościele. Następnie władyka z Odessy w imieniu episkopatu, duchowieństwa i ogółu wiernych UKP złożył mu życzenia i wręczył żezł (pastorał) jego poprzednika, zmarłego 5 lipca br. Metropolity Włodzimierza. Na zakończenie tej części obrzędu odczytano życzenia i pozdrowienia od przedstawicieli władz i lokalnych Kościołów prawosławnych.

Przed uroczystościami kościelnymi z metropolitą Onufrym spotkał się prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Wyraził on nadzieję, że nowy zwierzchnik poprowadzi dalej działania swego poprzednika, który pragnął rozpoczęcia dialogu między Kościołami Patriarchatu Moskiewskiego i Kijowskiego.

„Jeśli kraj potrzebuje jedności, to Kościół potrzebuje dialogu. I bardzo się ucieszyłem z decyzji Jego Eminencji Włodzimierza i Synodu o rozpoczęciu tego dialogu. I cieszę się bardzo, że w jednym ze swych oświadczeń Eminencja daje wyraz zdecydowanemu przekonaniu o potrzebie dalszego poszukiwania pokoju, zgody i zjednoczenia, którego ogromnie potrzebuje Ukraina” – powiedział szef państwa.

Metropolita ze swej strony poparł ideę zjednoczenia, dodając, że sprawa ta winna pozostawać poza polityką. „Jest to nasze pragnienie, szczere pragnienie, ale winno ono dokonywać się bez mieszania się sił politycznych. My będziemy pojednawczy i rozważni i mamy się zjednoczyć w Chrystusie” – wyraził przekonanie nowy zwierzchnik UKP. Dodał, że „na dziś najważniejszym zadaniem jest pojednanie ludzi i zabezpieczenie społeczne tych, którzy tego potrzebują”.

Metropolita Onufry (w świecie: Orest Berezowski) urodził się 5 listopada 1944 we wsi Korytne w obwodzie czerniowieckim w rodzinie kapłana prawosławnego. Ma za sobą średnie wykształcenie techniczne i niepełne wyższe. W 1969 rozpoczął studia w Moskiewskim Seminarium Duchownym a w rok później wstąpił do Ławry Świętej Trójcy i św. Sergiusza w ówczesnym Zagorsku (obecnie Siergijew Posad). 18 marca 1971 odbyły się jego postrzyżyny mnisze, a 29 maja 1972 przyjął święcenia kapłańskie. W 1980 otrzymał godność ihumena, a 15 grudnia 1986 – archimandryty (wysokie godności zakonne). W międzyczasie pełnił szereg ważnych stanowisk kościelnych w Rosji. W 1988 ukończył Moskiewską Akademię Teologiczną.

9 grudnia 1990 otrzymał w Kijowie sakrę jako biskup czerniowiecki i bukowiński. Gdy w grudniu 1991 Ukraina ogłosiła niepodległość i niebawem odrodził się niezależny od Moskwy Ukraiński Kościół Prawosławny, bp Onufry odmówił 22 stycznia następnego rok podpisania listu-prośby do ówczesnego patriarchy moskiewskiego Aleksego II o udzieleniu nowej wspólnocie kościelnej autokefalii. W efekcie nazajutrz został przeniesiony na rządcę eparchii (diecezji) iwanofrankowskiej na zachodzie kraju, gdyż Moskwa chciała mieć tam oddanego sobie biskupa. Ale już 7 kwietnia tegoż roku wrócił na katedrę biskupią w Czerniowcach.

Od 28 lipca 1994 ma godność arcybiskupa i jest stałym członkiem Świętego Synodu UKP, a 22 listopada 2000 został metropolitą. 24 lutego br. został strażnikiem Tronu Metropolitalnego, czyli tymczasowym zwierzchnikiem tego Kościoła w związku z pogarszającym się stanem zdrowia metropolity Włodzimierza. 13 sierpnia br. Sobór Biskupi UKP wybrał go na nowego metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy.

Istniejący formalnie 27 października 1990 i potwierdzony w maju 1992 UKP jest jednym z trzech Kościołów prawosławnych na Ukrainie, a zarazem największym z nich i jako jedyny jest kanoniczny. Stanowi on część Patriarchatu Moskiewskiego, choć jednocześnie korzysta z szerokiej autonomii w jego ramach na płaszczyźnie administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama