UT UNUM SINT

Aby byli jedno - encyklika o działalności ekumenicznej

PRZYPISY

[1] Por. Rozważanie na zakończenie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek (1 kwietnia 1994), 3: AAS 87 (1995), 88
[2] SOBÓR WAT. II, Dekl. o wolności religijnej Dignitatis humanae, 1
[3] Por. List apost. Tertio millennio adveniente, (10 listopada 1994), 16: AAS 87 (1995), 15
[4] KONGR. NAUKI WIARY, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio (28 maja 1992), 4: AAS 85 (1993), 840
[5] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 1
[6] Tamże
[7] Tamże, 4
[8] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 14
[9] Por. SOBÓR WAT. II, Dekl. o wolności religijnej Dignitatis humanae, 1 i 2
[10] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 14
[11] Tamże, 8
[12] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3
[13] Tamże
[14] N. 15
[15] Tamże
[16] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 15
[17] Tamże, 3
[18] Tamże
[19] Por. ŚW. GRZEGORZ WIELKI, Homiliae in Evangelia 19, 1; PL 76, 1154 cytowane w: SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 2
[20] Por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4
[21] Tamże, 7
[22] Por. tamże
[23] Tamże, 6
[24] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 7
[25] Por. List apost. Euntes in mundum (25 stycznia 1988): AAS 80 (1988), 935-956
[26] Por. Enc. Slavorum apostoli (2 czerwca 1985): AAS 77 (1985), 779-813
[27] Por. Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecuménisme (25 marca 1993) AAS 85 (1993) 1039-1119
[28] Por. w szczególności Dokument z Limy: Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie duchowe (styczeń 1982): Ench. Oecum. 1, 1392-1446 i Dokument n. 153 „Wiara i Ustrój” Confessing the „One” Faith, Geneva 1991
[29] Por. Przemówienie na otwarcie Soboru Watykańskiego II (11 października 1962): AAS 54 (1962), 793
[30] Chodzi o SEKRETARIAT DLA POPIERANIA JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN powołany przez Papieża Jana XXIII na podstawie Motu proprio Superno Dei nutu (5 czerwca 1960), 9: AAS 52 (1960), 436, potwierdzonego przez następne dokumenty: Motu proprio Appropinquante Concilio (6 sierpnia 1962), c. III, a. 7, par. 2, I: AAS 54 (1962), 614; por. PAWEŁ VI, Konst. apost. Regimini ecclesiae universae (15 sierpnia 1967), 92-94: AAS 59 (1967), 918-919. To Dykasterium zostało obecnie przemianowane na PAPIESKĄ RADĘ DS. POPIERANIA JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN: por. JAN PAWEŁ II, Konst. apost. Pastor bonus (28 czerwca 1988), V art. 135-138: AAS 80 (1988), 895-896
[31] Por. Przemówienie na otwarcie Soboru Watykańskiego II (11 października 1962): AAS 54 (1962), 792
[32] Por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 6
[33] N. 1
[34] Enc. Slavorum Apostoli, (2 czerwca 1985), 14: AAS 77 (1985), 792
[35] Tamże, 13, l.c., 794
[36] Tamże, 11, l.c., 792
[37] Przemówienie do autochtonów (29 listopada 1986), 12: AAS 79 (1987), 977
[38] Por. ŚW. WINCENTY z LERYNU, Commonitorium primum, 23: PL 50, 667-668
[39] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 6
[40] Tamże, 5
[41] Tamże, 7
[42] Tamże, 8
[43] Tamże
[44] Por. tamże, 4
[45] Por. JAN PAWEŁ II, List apost. Tertio millennio adveniente, (10 listopada 1994), 24: AAS 87 (1995), 19-20
[46] Przemówienie w katedrze w Canterbury (29 maja 1982), S: AAS 74 (1982), 922
[47] EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW, Regulamin, III, 1, cytowane w: Ench. Oecum. 1, 1392
[48] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 24
[49] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 7
[50] Maria Gabriela Sagheddu urodziła się w Dorgali (Sardynia) 17 marca 1914 roku. Mając lat 21 wstępuje do klasztoru Trapistek w Grottaferrata. Poznawszy - dzięki działalności apostolskiej Opata Paula Couturiera - potrzebę modlitwy i ofiar duchowych w intencji zjednoczenia chrześcijan, w r. 1936 podczas Tygodnia Modlitw o jedność postanowiła ofiarować swe życie dla tej sprawy. Po ciężkiej chorobie Siostra Maria Gabriela umiera 23 kwietnia 1939 r
[51] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 24
[52] Por. AAS 56 (1964), 609-659
[53] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 13
[54] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4
[55] Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 755; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 902-904
[56] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4
[57] SOBÓR WAT. II, Dekr. o wolności religijnej Dignitatis humanae, 3
[58] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4
[59] Por. tamże, 4
[60] Enc. Ecclesiam suam (6 sierpnia 1964), III: AAS 56 (1964), 642
[61] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 11
[62] Por. tamże
[63] Tamże; por. KONGR. NAUKI WIARY, Dekl. o katolickiej nauce o Kościele Mysterium Ecclesiae (24 czerwca 1973), 4: AAS 65 (1973), 402
[64] KONGR. NAUKI WIARY, Dekl. o katolickiej nauce o Kościele Mysterium Ecclesiae (24 czerwca 1973), 5: AAS 65 (1973), 403
[65] Por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4
[66] Por. Wspólna Deklaracja chrystologiczna Kościoła Katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu: L'Osservatore Romano (12 listopada 1994), s. 1
[67] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 12
[68] Tamże
[69] PAPIESKA RADA DS. POPIERANIA JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecuménisme (25 marca 1993), 5: AAS 85 (1993) 1040
[70] Tamże, 94, l.c., 1078
[71] Por. KOMISJA „WIARA I USTRÓJ” EKUMENICZNEJ RADY KOŚCIOŁÓW, Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie duchowe (styczeń 1982): Ench. Oecum. 1, 1391-1447, a szczególnie 1398-1408
[72] Por. Enc. Sollicitudo rei socialis, (30 grudnia 1987), 32: AAS 80 (1988), 556
[73] Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 10: AAS 77 (1985), 1158; por. Enc. Redemptor hominis, (4 marca 1979), 11: AAS 71 (1979), 277-278
[74] Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 10: AAS 77 (1985), 1159
[75] Por. SEKRETARIAT DLA POPIERANIA JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN I KOMITET WYKONAWCZY ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ BIBLIJNYCH, Dyrektywy dotyczące międzywyznaniowej współpracy w przekładzie Biblii, Dokument uzgodniony (1968): Ench. Oecum. 1, 319-331, przejrzany i zaktualizowany w Dokumencie Directives concernant la coopération interconfessionelle dans la traduction de la Bible (16 listopada 1987), Tipografia Poliglotta Vaticana 1987, s. 20
[76] Por. KOMISJA „WIARA I USTRÓJ” EKUMENICZNEJ RADY KOŚCIOŁÓW, Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie duchowe (styczeń 1982): Ench. Oecum. 1, 1391-1447, a szczególnie 1398-1408
[77} Na przykład podczas ostatnich zebrań Ekumenicznej Rady Kościołów w Vancouver w 1983 r., w Canbera w 1991 r. oraz Komisji „Wiara i Ustrój” w Santiago de Compostela w 1993 r
[78] Por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 8 i 15; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 844; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 671; PAPIESKA RADA DS. POPIERANIA JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecuménisme (25 marca 1993), 122-125: AAS 85 (1993) 1086-1087; 129-131, l.c., 1088-1089; 123 i 132, l.c., 1087. 1089
[79] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4
[80] Tamże
[81] Por. n. 15
[82] N. 15
[83] Tamże, 14
[84] Por. Wspólna Deklaracja Papieża Pawła VI i Patriarchy Konstantynopola Atenagorasa I (7 grudnia 1965): Tomos agapis, Vatican-Phanar (1958-1970) Roma-Istanbul 1971, ss. 280-281
[85] Por. AAS 77 (1985), 779-823
[86] Por. AAS 80 (1988), 935-956; por. także Posłanie Magnum Baptismi donum (14 lutego 1988): AAS 80 (1988), 988-997
[87] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14
[88] Tamże
[89] Breve apost. Anno ineunte (25 lipca 1967): Tomos agapis, Vatican-Phanar (1958-1970), Roma-Istanbul 1971, ss. 388-391
[90] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14
[91] Tamże, 15
[92] N. 14: L'Osservatore Romano (2-3 maja 1995), s. 3
[93] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 17
[94] N. 26
[95] Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 844, §§ 2 i 3; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 671, §§ 2 i 3
[96] PAPIESKA RADA DS. POPIERANIA JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecuménisme (25 marca 1993), 122-128: AAS 85 (1993) 1086-1088
[97] Deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy ekumenicznego Dimitriosa I (7 grudnia 1987): AAS 80 (1988), 253
[98] MIĘDZYNARODOWA KOMISJA MIESZANA DO DIALOGU TEOLOGICZNEGO MIĘDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A KOŚCIOŁEM PRAWOSŁAWNYM, Dokument Il sacramento dell'Ordine nella struttura sacramentale della Chiesa, in particolare l'importanza della successione apostolica per la santificazione e l'unità del popolo di Dio (26 czerwca 1988), 1: Service d'information 68 (1988), 195
[99] Por. JAN PAWEŁ II, List do Biskupów kontynentu europejskiego na temat kontaktów między katolikami i prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej (31 maja 1991), 6: AAS 84 (1992), 168
[100] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 17
[101] Por. List apost. Orientale lumen, (2 maja 1995), 24: L'Osservatore Romano (2-3 maja 1995), s. 5
[102] Tamże, 18, l.c. s. 4
[103] Por. Wspólna Deklaracja Papieża Pawła VI i Jego Świątobliwości Shenouda III, Papieża Aleksandrii i Patriarchy Stolicy Św. Marka (10 maja 1973): AAS 65 (1973), 299-301
[104] Por. Wspólna Deklaracja Papieża Pawła VI i Jego Świątobliwości Mar Ignazio Jacouba III, Patriarchy Kościoła Antiochii Syryjskiej i całego Wschodu (27 października 1971): AAS 63 (1971), 814-815
[105] Por. Przemówienie do Przedstawicieli Kościoła Koptyjsko-Prawosławnego (2 czerwca 1979): AAS 71 (1979), 1000-1001
[106] Por. Wspólna Deklaracja Papieża Jana Pawła II i Jego Świątobliwości Moran Mar Ignazio Zakka I Iwasa, Patriarchy Syryjsko-Prawosławnego Antiochii i całego Wschodu (23 czerwca 1984): Insegnamenti VII, 1 (1984), 1902-1906
[107] Przemówienie skierowane do Jego Świątobliwości Abuna Paulosa, Patriarchy Kościoła Prawosławnego Etiopii (11 czerwca 1993): L'Osservatore Romano (11-12 czerwca 1993), s. 4
[108] Por. Wspólna Deklaracja chrystologiczna Kościoła Katolickiego i Asyryjskiego Kościoła Wschodu: L'Osservatore Romano (12 listopada 1994), s. 1
[109] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 19
[110] Tamże
[111] Tamże, 19
[112] Por. tamże
[113] Tamże
[114] Tamże, 20
[115] Tamże, 21
[116] Tamże
[117] Tamże
[118] Tamże, 22
[119] Tamże
[120] Tamże, 22; por. 20
[121] Tamże, 22
[122] Tamże, 23
[123] Tamże
[124] Por. Orędzie Radiowe Urbi et Orbi (27 sierpnia 1978): AAS 70 (1978), 695-696
[125] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 23
[126] Tamże
[127] Por. tamże, 12
[128] Tamże
[129] Cierpliwa praca Komisji „Wiara i Ustrój” doprowadziła do analogicznego poglądu, jaki VII Zebranie Ekumenicznej Rady Kościołów wyraziło w swojej wspomnianej deklaracji z Canberra (7-20 lutego 1991, por. Signs of the Spirit, Official Report, Seventh Assembly, WCC, Geneva 1991, s. 235-258), która została potwierdzona przez światową Konferencję Komisji „Wiara i Ustrój” w Santiago de Compostela (3-14 sierpnia 1993, por. Service d'information 85 [1994], 18-38)
[130] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 14
[131] Por. tamże, 4 i 11
[132] Por. Przemówienie do Kardynałów i do Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 6: AAS 77 (1985), 1153
[133] Por. tamże
[134] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 12
[135] Por. AAS 54 (1962), 792
[136] Por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 6
[137] Por. tamże, 4; PAWEŁ VI, Homilia z okazji kanonizacji męczenników ugandyjskich (18 października 1964): AAS 56 (1964), 906
[138] Por. JAN PAWEŁ II, List apost. Tertio millennio adveniente, (10 listopada 1994), 37; AAS 87 (1995), 29-30; Enc. Veritatis splendor, (6 sierpnia 1993), 93; AAS 85 (1993), 1207
[139] Por. PAWEŁ VI, Przemówienie wygłoszone w słynnym sanktuarium w Namugongo, Uganda (2 sierpnia 1969): AAS 61 (1969), 590-591
[140] Por. Missale Romanum, Praefatium de Sancti 1: Sanctorum „coronando merita tua dona coronans”
[141] Por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 4
[142] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 8
[143] Por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 3
[144] Po wspomnianym dokumencie z Limy Komisji „Wiara i Ustrój” na temat Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie duchowe (styczeń 1982): Ench. Oecum. 1, 1392-1446, i w duchu Deklaracji VII Generalnego Zgromadzenia Ekumenicznej Rady Kościołów na temat: Jedność Kościoła jako koinonia: dar i wymaganie (Canberra 7-20 lutego 1991): por. Istina 36 (1991), 389-391
[145] Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 4: AAS 77 (1985), 1151-11.52
[146] SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 23
[147] Por. Przemówienie do Ekumenicznej Rady Kościołów (12 czerwca 1984), 2: Insegnamenti VII, 1 (1984), 1686
[148] ŚWIATOWA KONFERENCJA KOMISJI „WIARA I USTRÓJ”, Sprawozdanie II Sekcji, Santiago de Compostela (14 sierpnia 1993): Confessing the one faith to God's glory, 31, 2, Faith and Order Paper n. 166, WCC Geneva 1994, s. 243
[149] Oto niektóre przykłady: Sprawozdanie końcowe Anglican-Roman Catholic International Commision - ARCIC I (wrzesień 1981): Ench. Oecum. 1, 3-88; MIĘDZYNARODOWA KOMISJA MIESZANA DLA DIALOGU MIĘDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A UCZNIAMI CHRYSTUSA, Sprawozdanie 1981: Ench. Oecum. 1, 529-547; WSPÓLNA MIESZANA KRAJOWA KOMISJA KATOLICKO-LUTERAŃSKA, Dokument Posługa duszpasterska w Kościele (13 marca 1981): Ench. Oecum. 1, 703-742; problem ukazuje się w jasnej perspektywie w badaniach prowadzonych przez MIEDZYNARODOWĄ KOMISJĘ MIESZANĄ DLA DIALOGU TEOLOGICZNEGO MIĘDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A KOŚCIOŁEM PRAWOSŁAWNYM
[150] Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 3: AAS 77 (1985), 1150
[151] Sermo, XLVI, 30: CCL 41, 557
[152] Por. SOBÓR WAT. I, Konst. dogm. o Kościele Chrystusowym Pastor aeternus: DS 3074
[153] SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 27
[154] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Utitatis redintegratio, 14
[155] Homilia w Bazylice Watykańskiej w obecności Dimitriosa I, Arcybiskupa Konstantynopola i Patriarchy ekumenicznego (6 grudnia 1987), 3: AAS 80 (1988), 714
[156] Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, (8 grudnia 1975), 77: AAS 68 (1976). 69; por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie, Unitatis redintegratio, 1; PAPIESKA RADA ds. POPIERANIA JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'Oecuménisme (25 marca 1993), 205-209: AAS 85 (1993) 1112-1114
[157] Przemówienie do Kardynałów i Kurii Rzymskiej (28 czerwca 1985), 4: AAS 77 (1985), 1151
[158] List z 13 stycznia 1970: Tomos agapis, Vatican-Phanar (1958-1970), Roma-Istanbul (1971), ss. 610-611
[159] List apost. Tertio millennio adveniente, (10 listopada 1994), 20; AAS 87 (1995), 17
[160] Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 755; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 902
[161] SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 5
[162] De Dominica oratione, 23, CSEL 3, 284-285

«« | « | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | » | »»