Zmarł ks. mgr Jan Hause

W nocy w czwartek, 11 czerwca 2009 r. odszedł do Pana śp. ks. mgr Jan Hause, były Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, były wikariusz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Krakowie, proboszcz administrator w Karpaczu (Wang), Włocławku, Płocku, Radomiu-Lublinie-Kielcach i Węgrowie, oraz w Żyrardowie.

Jan Hause urodził się dnia 8.lutego 1934 r. w Krakowie jako syn księdza. mjr. Pawła Henryka Hause (1897-1946) i jego małżonki Marii Hause zd. Goldberg. Ojciec ś.p. ks. Jana Hausego był ewangelickim kapelanem w Wojsku Polskim, szefem Wojskowego Duszpasterstwa Ewangelicko – Augsburskiego przy dowództwie Okręgu Korpusu III w Grodnie (obecnie Bia-łoruś), a później w Krakowie.
Ks. Jan Hause został ochrzczony w ewangelicko – augsburskim kościele św. Marcina w Kra-kowie przez ks. proboszcza dr. Wiktora Niemczyka, a chrzestnymi byli: Ks. Karol Bronisław Kubisz i Stefania Steżanka. Ks. Karol Kubisz, syn śląskiego poety i nauczyciela był probosz-czem we Lwowie, a po wojnie w Krakowie aż do emerytury.

Po roku 1939 rodzina Hause została ewakuowana: ojciec został uwięziony przez hitlerowców w oficerskich obozach jenieckich w Dőrsten i w Lubece, a następnie w Oflagu II D w Gross-born-Redevitz. Matka z dwoma synami Karolem i Janem dostała się na wschód II Rzeczpo-spolitej, ale dnia 17 września 1939 r. na tereny te wkroczyła Armia Czerwona. Wkrótce wszy-scy zostali zesłani na Syberię. Tu żyli w opłakanych warunkach. (m.in. ich pożywieniem były korzonki roślin). Po podpisaniu układu Sikorski – Majski w 1941 r. polscy zesłańcy za wszel-ką cenę próbowali dostać się do Armii generała Andersa, ale nie zdążyli. Starszy brat Jana Hausego – Karol wstąpił do kościuszkowców i zginął na polu walki. Jan z matką przyjechali do Polski w 1946 r. Wrócili do rodzinnego Krakowa, by się dowiedzieć, że ich mąż i ojciec ks. mjr Paweł Hause zmarł zaledwie dwa tygodnie wcześniej i pochowany został nas war-szawskich Powązkach, gdzie także spoczęła matka, a obecnie spocznie ks. Jan Hause. Rodzi-na Hause doznała niepowetowanej krzywdy zarówno od Niemców jak i Rosjan, ale mimo te-go ks. Jan Hause nigdy nie żywił do nich nienawiści.

Jan Hause po zdaniu matury w Technikum Rybackim w Giżycku, oraz po odbyciu Obowiąz-kowej służby wojskowej w latach 1954 - 1956, w roku 1957 zdał egzamin wstępny do Chrze-ścijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie z niżej podpisanym mieszkali w jednym pokoju do roku 1960. Po ukończeniu studiów teologicznych zakończonych napisaniem pracy magister-skiej w roku 1961, mgr Jan Hause zdał I egzamin kościelny „pro venia concionandi” i w dniu 1 października 1961 r. w Krakowie w kościele św. Marcina został ordynowany (wyświęcony) na księdza ewangelickiego przez ks. biskupa prof. dr. Andrzeja Wantułę w asyście ks. rektora prof. dr. Wiktora Niemczyka, oraz ks. konseniora Karola Kubisza i jednocześnie mianowany wikariuszem Parafii w Krakowie. W dniu 25 lipca 1961 r. zawarł święty związek małżeński w kościele św. Trójcy w Warszawie z Alicją z domu Reschke (+), krewną ks. prof. dr. Karola Wolframa, który też osobiście pobłogosławił ten związek małżeński, a jednym ze świadków (starostów) był niżej podpisany.

Ks. Jan Hause pracował później kolejno w Karpaczu (kościół „Wang”), we Włocławku, w Płocku, Radomiu-Lublinie-Kielcach, oraz w Węgrowie i w Żyrardowie.

Jednocześnie po ukończeniu studiów bibliotekarskich od 1975 do 28.lutego 1999 r. był dyrek-torem Biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a od 1 września 1995 r. został mianowanym przez Konsystorz Kościoła pierwszym Naczelnym Kapelanem Ewan-gelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w III Rzeczpospolitej. Służbę tę zakończył dnia 28 lutego 1999 r. tzn. po ukończeniu 65 roku życia, a tym samym po przejściu w stan spoczyn-ku. Tak więc idąc w ślady ojca, przez 10 lat pełnił służbę w Polskim Wojsku jak zwierzchnik Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, organizując go od samego początku.

Przez wiele lat na terenie Warszawy, aż do śmierci, był przewodniczącym Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, gorliwie służąc polskiej ekumenii. Był także człon-kiem Komisji Liturgicznej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, jak również w la-tach 1997-2002 członkiem Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej, której uwieńczeniem prac był ekumeniczny i międzynarodowy, aktualny Śpiewnik Ewangelicki [ŚE], który od dnia 28 kwietnia 2002 r. obowiązuje w Kościele Luterańskim i Reformowanym w Polsce oraz w Czechach, ale także na całym świecie gdzie znajdują się polscy ewangelicy obydwu konfesji.
Ksiądz Jan Hause mimo, że tak wiele w życiu przeżył cierpień i przykrości, był gorliwym du-chownym ewangelickim i szczerym ekumenistą współpracującym nie tylko z Kościołami Członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej, ale także przez wiele lat szczerze współpraco-wał na różnych polach działania z Kościołem Rzymsko – Katolickim w Polsce wypełniając w ten sposób arcykapłańską modlitwę naszego Zbawiciela: „Aby wszyscy byli jedno”.

Pozostawił w smutku i żalu: dwóch synów (ks. mgr. Pawła Hausego, proboszcza w Kętrzynie i mgr. Marka Hausego w Warszawie), oraz synową i dwoje wnucząt Jakuba i Weronikę mieszkających w Kętrzynie na Mazurach, których odwiedził na 4 dni przed śmiercią w nie-dzielę dnia 7 czerwca 2009 r., jakby chciał się z nimi w ten sposób pożegnać.

Drogi mój Przyjacielu księże Janie! Po wielu trudach i cierpieniach tego doczesnego życia odpocznij w pokoju u Pana, któremu wiernie przez całe życie służyłeś!

ks. Jan Gross

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...
Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.