Trwajcie w mojej miłości - modlitwa wiernych

BP KEP |

publikacja 08.01.2021 22:42

Propozycje modlitwy powszechnej na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowane przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

Trwajcie w mojej miłości - modlitwa wiernych Tomasz Gołąb /Foto Gość

WZÓR I

(opracowanie: Kościół prawosławny)
 
L –     Boże łaskawy, który proroka Jonasza wezwałeś, by był głosem zbawienia mieszkańcom Niniwy, zawróć nas ze ścieżki ucieczki przed tymi, których trudno nam kochać. Naucz nas, że skoro Ty ich miłujesz, to i my winniśmy dążyć, by im wybaczać i kochać. Ciebie prosimy....
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boże sprawiedliwy, który miłością osądziłeś Jawnogrzesznicę, przypominaj nam, że bezgrzeszny pierwszy rzuca kamień, a grzeszny winien bić się w pierś i kochać grzeszników podobnych do siebie. Wyjmij kamień z naszej ręki, byśmy mogli podać ją innym – cierpiącym i grzesznym.  Ciebie prosimy ....
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boże miłosierny, który za wzór do naśladowania dałeś nam Samarytanina, przebacz nam, że w swej egoistycznej prawowierności dzielimy ludzi na „swoich”, którym umiemy pomagać, i na „obcych”, obok których obojętnie przechodzimy. Dodawaj nam sił, abyśmy przełamali zgubne stereotypy i pokochali każde Twoje dziecko, widząc w nim naszego brata i siostrę. Ciebie prosimy...
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boski Ojcze, który z miłości do człowieka posłałeś w świat Umiłowanego Syna, by każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, ale miał życie wieczne, poślij i nas w świat, byśmy miłością budzili do życia tych, którzy dźwigając brzemiona bólu, nieszczęścia czy odrzucenia, myślą już tylko o śmierci. Ciebie prosimy...
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boski Synu, który wzywasz nas, byśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz w niebie, spraw, byśmy usłyszeli to wołanie i czynem na nie odpowiedzieli, tak by poznano, że jesteśmy Twoimi uczniami, bo wzajemnie się miłujemy. Ciebie prosimy ...
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boski Duchu św., przed wiekami unosiłeś się nad wodami, czyniąc je sposobnymi do zrodzenia życia, a w dniu Pięćdziesiątnicy spocząłeś na apostołach, dając im moc uświęcania życia, przybądź i do nas byśmy dzięki miłości stali się sensem życia bliźniego a on sensem naszego istnienia. Ciebie prosimy…    
W –  Wysłuchaj nas, Panie.
 
P –     „Bóg jest Miłością”. Oto Twoje imię. Oto Twoja moc. Oto Ty.  Oto cel naszej drogi. Oto sens naszego istnienia. Oto człowiek. Miłość nie zamyka się w sobie – tak jak Bóg. Miłość chce dawać, a nie brać – tak jak Bóg. Miłości pragnie Bóg – tak jak człowiek. 
Trwajmy w miłości Boga, Ojca i Syna i św. Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
W –  Amen. 

WZÓR II

(opracowanie: Kościół polskokatolicki)
 
P –     Do Chrystusa, który powiedział „Gdzie bowiem dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20),  w duchu braterskiej  wspólnoty modlitwy zanieśmy nasze prośby.
 
L –     Panie Jezu, który rzekłeś „kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc” (J 15,5),  daj nam siłę , abyśmy jako chrześcijanie szukali zawsze  tego, co nas łączy i w takiej  braterskiej wspólnocie dawali świadectwo wiary i miłości. Ciebie prosimy …
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Odkupicielu, który prosiłeś  Ojca „aby wszyscy byli jedno” (J 17,21), daj nam łaskę  wzajemnego zrozumienia, byśmy dążąc do  prawdziwego chrześcijańskiego pojednania, ukazali światu  dobry owoc wspólnoty z Tobą Panie. Ciebie prosimy….
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Chryste, który pokazujesz nam w milczeniu i modlitwie źródło Bożej łaski, naucz nas wspólnego trwania w modlitwie, byśmy pojęli, że chrześcijańska wspólnota jest zawsze owocem Twojej łaski. Ciebie prosimy …
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Synu Boży, który znasz serca ludzkie targane tak wieloma pragnieniami i niepokojami, spraw abyśmy trwając w Tobie, jak gałązki w winnym krzewie (por. J 15,4), przynieśli owoc Bożego pokoju i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy …
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Zbawicielu,  który wzywasz „abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12), prosimy o łaskę chrześcijańskiej solidarność w  dawaniu świadectwa życia  z Tobą Panie, który jesteś przez wielu  wyszydzany i obrażany. Ciebie prosimy ….
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Wybawicielu, którego życie było przeniknięte modlitwą, przemieniaj nasze serca abyśmy nieustannie wzywając Twojego imienia, potrafili głosić naszym codziennym życiem Twoją miłość i miłosierdzie całemu światu. Ciebie prosimy …
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 

 
P –     Panie Jezu Chryste, który uczyłeś: proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam, prosimy Cię, daj nam poczuć Twoją Boską miłość, abyśmy miłowali Cię z całego serca, słowem i czynem i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz…
W –     Amen.

 WZÓR III

(opracowanie: Kościoły ewangelickie)
 
P –     Jako siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, zgromadzeni w świadomości Bożej obecności, przynosząc owoc swej wiary, nadziei i miłości, pragniemy w modlitwie prosić Najwyższego o rozwój ducha ekumenicznej wspólnoty, która może stać się pociechą i inspiracją  dla wielu. Wołajmy do wszystkomogącego Boga w Trójcy Jedynego:
 
L –     Wszechmogący Boże i Ojcze, w tym trudnym dla nas czasie pandemii zapraszasz nas do składania świadectwa pokoju, wzajemnego szacunku i miłości w duchu Twego Syna Jezusa Chrystusie. Przyjmij nasze wspólne prośby o żywą nadzieję, wiarę i miłość wszędzie tam, gdzie ich nie dostaje. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Panie Jezu Chryste, który codziennie powołujesz nas do swej służby na rzecz Twojej Dobrej Nowiny, wzmacniaj nasze ekumeniczne świadectwo w różnych wymiarch naszego życia.  Dopomóż, abyśmy stawali się coraz bardziej wiarygodnymi sługami Twojej Ewangelii. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Synu Boga Żywego, który powołałeś uczniów, uznałeś ich za swych przyjaciół i rozesłałeś aż po krańce ziemi, w czasie społecznych niepokojów ucz nas modlić się i współpracować, aby świat dostrzegł, że nas miłujesz i że więcej nas łączy, niż dzieli. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Wiekuisty Boże, a nasz  Panie, dziękujemy Ci za to, że swoim Słowem przenikasz i oczyszczasz nasze życie, że inspirujesz do solidarnego działania w obliczu wyzwań współczesności – daj nam mądrość i miłość do owocnego wspierania tego, co dobre i właściwe z perspektywy Twego Królestwa. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Ty nas wzywasz, Jezu Panie, abyśmy pośród społecznych turbulencji i skrajnych zachowań nie zapierali się Ewangelii pokoju i pojednania, ale okazywali  duchową dojrzałość, niosąc  pokój, szacunek i dobre słowo każdej poszukującej osobie.  Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Boże Wiekuisty, dawco wszelkiej dobroci, dopomóż nam okazywać solidarność i gościnność wszystkim potrzebującym bez względu na rasę, religię i poglądy. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Boże Trójjedyny, który nas wybrałeś, abyśmy „dorastali do pełni Chrystusowej“, przemieniaj nas i kształtuj swym słowem, abyśmy w modlitwie i działaniu dawali wyraz jedności i solidarności z całym stworzeniem. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Wszechobecny Boże, który zawsze i wszędzie jesteś obecny w życiu swego stworzenia, prosimy Cię pokornie, obdarz nas pokojem, rozwagą i odwagą do działania w tym rozdygotanym świecie na rzecz krzewieniu „wiary czynnej w miłości“. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
P –     Niebiański Ojcze, który jesteś dobrym Winogrodnikiem, przyjmij nasze modlitwy i pobłogosław obficie swym Świętym Duchem, abyśmy mogli każdego dnia na nowo przynosić owoc miłości, radości i pokoju. Tobie w Trójcy Jedynemu niech będzie cześć i chwała teraz i po wieki wieków. Amen. 

WZÓR IV

(opracowanie: Kościół rzymskokatolicki)

 
P –     Bóg obdarzył nas swoją miłością i pragnie, abyśmy w niej wytrwali. Zanieśmy do Niego wspólne prośby.
 
L –    „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem”. Módlmy się za wszystkich uczniów Jezusa, aby przyjęli swoje wybranie z wdzięcznością, odwagą i radością. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –    „Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby niestrudzenie pracowali nad kształtowaniem jednego ciała Chrystusa. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem”. Módlmy się za ludzi odpowiedzialnych za życie publiczne w naszej Ojczyźnie, aby służyli na rzecz dobra wspólnego w miłości i w prawdzie. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     „Aby moja radość w była was i aby wasza radość była pełna”. Módlmy się za chorych, opuszczonych, ubogich i skrzywdzonych, aby doznali pomocy w swoich potrzebach. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     „Wy już jesteście oczyszczeni przez słowo…”. Módlmy się za nas samych, abyśmy dali się przemienić słowu, które usłyszeliśmy. Ciebie  prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
P –     Panie, nasz Boże, Ty jesteś krzewem winnym, my latoroślami. Daj, abyśmy w Tobie przynosili obfity owoc, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W –  Amen.

WZÓR V

(opracowanie: Kościół rzymskokatolicki)
 
P –     Jako Kościół – wspólnota, która doświadczyła Bożej miłości – wznieśmy nasze prośby.
 
(Po każdym wezwaniu odpowiemy: „Amen“.)
 
L –     Niech chrześcijanie wzrastają w jedności z Bogiem i ludźmi!
W –     Amen.
 
L –     Niech światło Ewangelii opromieni wszystkie narody!
W –     Amen.
 
L –     Niech pasterze wspólnot dają wzór trwania w Chrystusie!
W –     Amen.
 
L –     Niech nasze życie społeczne dozna błogosławieństwa pokoju!
W –     Amen.
 
L –     Niech małżeństwa i rodziny przynoszą obfity owoc miłości!
W –     Amen.
 
L –     Niech znękani na duszy i ciele odkryją czułą bliskość Boga!
W –     Amen.
 
L –     Niechaj w każdym z nas słowo Chrystusa przebywa z całym swym bogactwem!
W –     Amen.
 
P –     Panie, który jesteś źródłem wszelkiego owocowania, wysłuchaj naszego błagania i pośpiesz nam na pomoc, który żyjesz i królujesz  na wieki wieków.  
W – Amen.