Luteranie sami o sobie

Kościół Ewangelicko - Augsburski (Luterański) w Polsce: Kim jesteśmy? Czego nauczamy? Jaka jest nasza wiara?

25. BRATNIA POMOC IMIENIA GUSTAWA ADOLFA (króla szwedzkiego) jest organizacją zajmującą się niesieniem pomocy materialnej diasporze kościelnej. Prezesem Bratniej Pomocy im. G.A. w Polsce od czerwca 2004 r.  jest Ks. proboszcz Tadeusz Makula z Żor (diec. katowicka).

26. WYDAWNICTWO "AUGUSTANA", którym kieruje Ks. redaktor Jerzy Below, wydaje dla Kościoła (http://www.zwiastun.com.pl/index.php?poz=4):

  • czasopismo "ZWIASTUN EWANGELICKI" (dwutygodnik - Ks. Naczelny Redaktor Jerzy Below, Redaktor mgr Magdalena Legendź),
  • książki, kalendarze, podręczniki dla dzieci i młodzieży, śpiewniki, księgi liturgiczne.

Ponadto w innych wydawnictwach wychodzą m.in.:

  • Kwartalnik Diecezji Katowickiej,Diaspora
  • Rocznik Diecezji Pomorsko – Wielkopolskiej (Redaktor mgr Jolanta Buchholz - Warczyńska).
  • "Rocznik Diecezjalny" Diecezji Wrocławskiej (Redaktor ks. Marcin Orawski)
  • "Ewangelik Pszczyński (Ks. Redaktor Jan Badura),
  • Kwartalnik misyjny "Warto", który jest wydawany przez Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie (Redaktor mgr Bożena Giemza).

27. DZIAŁALNOŚĆ EKUMENICZNA I MIĘDZYNARODOWA.

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej od samego początku, tzn. od 1947 r. jest członkiem Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie (ŚFL), od 1948 r. członkiem Światowej Rady Kościołów w Genewie (ŚRK) i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Jest także członkiem Konferencji Europejskich Kościołów w Genewie (KEK).

Za pośrednictwem tych organizacji prowadzi także liczne międzynarodowe i międzywyznaniowe dialogi ekumeniczne. Działalność ekumeniczna należy także do istoty Kościoła.

W Polsce Kościół Ewangelicko - Augsburski prowadził dialogi ekumeniczne:

  • z Kościołem Ewangelicko - Reformowanym (1570, 1970),
  • z Kościołem Ewangelicko - Metodystycznym (1994),&/p>

w sprawie wspólnoty ambony i ołtarza (interkomunia i intercelebracja, oraz wspólny urząd Kościoła). Dialogi te zostały zakończone pomyślnie i podpisano stosowne porozumienia międzykościelne.             

  • z Kościołem Rzymsko - Katolickim prowadzony był w roku 1979 dialog teologiczny w sprawie wzajemnego uznania Chrztu Świętego (Członkowie Komisji Dialogu: Ks. Radca Jan Motyka, Ks. dr Tadeusz Wojak, Ks. Senior Ryszard Trenkler i Ks. Jan Gross), na podstawie którego w dniu 11 maja 1979 r.  został podpisany protokół wzajemnego uznania Chrztu Świętego i możliwości dopuszczenia przynajmniej jednego z rodziców chrzestnych innego wyznania do Chrztu Świętego w innym Kościele (patrz: „Jeden Chrzest" str. 40-41). Dopiero jednak po 21 latach, w  dniu 20 stycznia 2000 r. Kościoły PRE (za wyjątkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów) podpisały oficjalnie z Kościołem Rzymsko – Katolickim w Polsce wspólną deklarację w sprawie uznania Chrztu Świętego. Powołana została także przez Konsystorz Kościoła EA w RP, przez Polską Radę Ekumeniczną oraz przez Konferencję Episkopatu Polski Kościoła Rzymsko – Katolickiego Komisja d/ s Dialogu Teologicznego w sprawie: małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej, oraz w sprawie uznania urzędu Kościoła i interkomunii.

Kościół Ewangelicko - Augsburski współpracuje z innymi Kościołami Chrześcijańskim należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej i w ramach PRE prowadzi dialog ekumeniczny z Kościołem Rzymsko-Katolickim w Polsce, który nie jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej.

W okresie światowego Ekumenicznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan ( 18 - 25 I oraz od Niedzieli Exaudi do Zesłania Ducha Świętego) wszystkie Kościoły, w tym także i Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce, gromadzą się na wspólnej modlitwie o jedność chrześcijan.

Wspólne nabożeństwa ekumeniczne odprawiane są tak z Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej, jak i z Kościołem Rzymsko - Katolickim, oraz z innymi Kościołami Chrześcijańskimi w Polsce nie należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ruch ekumeniczny w naszym Kościele nie prowadzi jednak do zacierania luterańskiej tożsamości wyznaniowej, lecz do tolerancji, wzajemnego zrozumienia się, pomocy, okazywaniu miłości chrześcijańskiej i wspólnej modlitwy o jedność, o którą prosił Chrystus Pan w swej przedśmiertnej arcykapłańskiej modlitwie: "Aby wszyscy byli jedno... w nas" (Ew. św. Jana 17).                                                                                                       

Natomiast dialog nad nauką Kościołów, dialog teologiczny i naukowy prowadzą odpowiednie krajowe i światowe gremia teologiczne reprezentujące poszczególne Kościoły (np. Światowa Federacja Luterańska, Światowa Rada Kościołów, Watykan), które wypracowują odpowiednie dokumenty i konsultują je z Kościołami.

Chociaż wspólne kontakty ekumeniczne nie są zawsze jednoznaczne z akceptacją poglądów, nauki i kultu innych Kościołów Chrześcijańskich, to jednak współpraca pomiędzy chrześcijanami w świecie zlaicyzowanym i uległym różnym niebezpieczeństwom (sekty, religie niechrześcijańskie) jest bardzo pożądana.     

Kościoły mogą współpracować ze sobą w chrześcijańskiej miłości i szacunku na wielu płaszczyznach i w wielu dziedzinach codziennego życia nie tracąc nic ze swej tożsamości wyznaniowej.                        

(Opracował na zlecenie Konferencji Biskupów Luterańskich w Polsce:  ks. radca Jan Gross, aktualny stan na dzień 23 czerwca 2010  r.)

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |