Luteranie sami o sobie

Kościół Ewangelicko - Augsburski (Luterański) w Polsce: Kim jesteśmy? Czego nauczamy? Jaka jest nasza wiara?

Luteranie sami o sobie   Krzysztof Błażyca Siostra Ewa Cieślar, przełożona Żeńskiego Diakonatu Ewangelickiego "Eben-Ezer w Dzięgielowie k/Cieszyna 20. PARAFIE I FILIAŁY danej diecezji tworzą samodzielne jednostki kościelne posiadające osobowość prawną: parafie i podległe parafiom filiały.
Zgromadzenie Parafialne składające się z członków Parafii, którzy są konfirmowani, ukończyli 18 rok życia i opłacili składkę kościelną (1 procent od dochodu) za miniony rok, wybiera:

  • Proboszcza,
  • Radę Parafialną.

Proboszcz jest duchownym zwierzchnikiem i pasterzem Parafii. Do pomocy w dużych parafiach może być wybrany proboszcz pomocniczy, lub przydzielony przez Konsystorz wikariusz. Wszystkim duchownym luterańskim w Polsce od czasów Reformacji przysługuje tytuł "ksiądz" (Ksiądz Biskup, Ksiądz Prezes, Ksiądz Radca, Ksiądz Dziekan, Ksiądz Proboszcz ,Ksiądz Wikariusz, Ksiądz Prefekt). Prawo Kościoła Luterańskiego w Polsce nie przewiduje conajmniej od 60 lat dawnego tytułu "pastor" używanego w północnych Niemczech zarówno przez ewangelików, jak też i katolików (!), lub w Czechach (pastor = proboszcz, a więc nie każdy ksiądz jest pastorem czyli proboszczem). Dziś w Polsce tytułem "pastor" posługują się przede wszystkim protestanckie Kościoły tzw. "ewangelikalne".

W Parafiach i Filiałach, w których nie ma wybranego proboszcza, Konsystorz mianuje proboszcza - administratora ze wszystkimi uprawnieniami proboszcza. Może on jednak, podobnie jak wikariusz, gdy zajdzie taka potrzeba, być przeniesiony przez Konsystorz na inne stanowisko i do innej parafii.

Od I Niedzieli Adwentu, dnia 28 listopada 1999 r. do urzędu duchownego Kościół włączył także stałych: diakonów, diakonki i siostry diakonise, którzy po święceniach diakonackich otrzymanych od biskupa diecezjalnego zajmują się głównie pracą charytatywną, diakonijną, dydaktyczną, liturgiczną, oraz wszelką pomocą biskupom i proboszczom.

21. DUSZPASTERZE i DUSZPASTERSTWA. Przyszli duchowni i katecheci kształcą się w państwowej, wyższej uczelni teologicznej - w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w której studia trwają 5 lat. Wszyscy duchowni i katecheci posiadają conajmniej tytuł magistra teologii lub pedagogiki religijnej.

Kościół prowadzi także duszpasterstwo młodzieżowe, wojskowe, więzienne i szpitalne. Niektórzy duchowni zatrudnieni są w ponadparafialnych jednostkach kościelnych, w Wydawnictwie "Augustana" w Bielsku-Białej (Ks. redaktor Jerzy Below), w Centrum Misji i Ewangelizacji (Szkoła Biblijna) w Dzięgielowie koło Cieszyna (Ks. dyrektor Grzegorz Giemza), oraz w ogólnopolskim duszpasterstwie młodzieżowym (Ks. Radca Grzegorz Giemza). CME organizuje każdego roku w pierwszym tygodniu lipca Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie.

Konsystorz Kościoła kieruje także systemem internetowym Kościoła. Internet Kościoła www.luteranie.pl zawiera wszystkie ważniejsze informacje dotyczące Kościoła.  

22. DIAKONIA KOŚCIOŁA. Kościół powołał także "DIAKONIĘ KOŚCIOŁA," diakonie diecezjalne i diakonie parafialne, które zajmuje się pracą charytatywną w Kościele, w Diecezji, w Parafii. Także Diecezje posiadają Diakonie Diecezjalne. Prezesem Diakonii Polskiej jest Ks. Biskup Ryszard Bogusz, a jej Generalnym Sekretarzem – Wanda Falk z siedzibą w Warszawie.

23. DIAKONAT. W Dzięgielowie koło Cieszyna znajduje się jedyny polski Dom Macierzysty Żeńskiego Diakonatu Ewangelickiego "Eben-Ezer" (nazwa z 1 księgi Samuelowej 4,1:”Aż dotąd pomagał nam PAN”) założonego, przez ks. seniora Karola Kulisza w roku 1923 (Męczennika za sprawę Kościoła i Ojczyzny w obozie koncentracyjnym w Buchenwald). Siostry diakonise wyświęcone przez Biskupa Kościoła zajmują się głównie pracą charytatywną, diakonijną i ewangelizacyjną. Na czele Diakonatu aktualnie stoi od 20 września 2009 r. Przełożona, Siostra Diakonisa Ewa Cieślar 

[Poprzednie Przełożone Diakonatu: Siostra Diakonisa Lidia Gottschalk (1981-2009), Siostra Diakonisa Danuta Gerke (1945-1981), Siostra Diakonisa Anna Klimsza (1923-1939).] 

Aktualnie duszpasterzem Diakonatu jest Ks. proboszcz Marek Londzin [Poprzednio duszpasterzami Diakonatu byli: Ks. proboszcz Emil Gajdacz, Ks. Radca Dr Alfred Jagucki, Ks. Paweł Sikora, Ks. Jan Fussek i Ks. Senior Karol Kulisz.]

24. DOMY OPIEKI oraz DOMY WYPOCZYNKOWE. Kościół posiada domy opieki dla dorosłych: Dzięgielów, Bielsko-Biała, Bytom - Miechowice, Zagórów, Chylice koło Warszawy, Węgrów i Mikołajki.  

W miejscowościach wczasowo - turystycznych znajdują się także domy gościnne, wypoczynkowe i wczasowe: "Betania" w Wapienicy (Bielsko-Biała), Dom Rekolekcyjny im. Biskupa Juliusza Burschego w Wiśle Uzdrowisku, w Wiśle - Jaworniku, w Istebnej, w Salmopolu k. Szczyrku, oraz w Mikołajkach i w Sorkwitach na Mazurach.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |