Przesłania otrzymane z okazji Europejskiego Spotkania Młodych w Poznaniu

przesłanie patriarchy Bartłomieja z Konstantynopola

„Nie lękajcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-11)

Podczas gdy słowa anioła do pasterzy ciągle brzmią w pieśniach Kościoła, niezgłębiona tajemnica wcielenia trwa aż do naszych dni. Przypomina nam centralne przekonanie wiary chrześcijańskiej, że zbawienie człowieka dokonuje się przez jego przebóstwienie, możliwość daną człowiekowi, by dzięki łasce stawał się Bogiem.

„Nie lękajcie się!”

W czasach ekonomicznej destabilizacji, na której gruncie błyskawicznie wzrasta niepewność zatrudnienia, świat jest nękany kryzysem, którego konsekwencje sięgają do najgłębszych warstw życia współczesnego. Pojawiają się „złote cielce” poświęcające sprawiedliwość, równość i wolność na ołtarzu konsumpcjonizmu. Kryzys ekonomiczny, kryzys wartości, kryzys tożsamości, globalny świat charakteryzuje utrata sensu. Kiedy pękają więzi społeczne, rwą się związki międzyosobowe, stają się pozorne. Te dążenia do sekularyzacji są przede wszystkim negacją świętości świata, zerwaniem więzi istniejącej między Bogiem, człowiekiem i stworzeniem.

Otóż, to „Nie lękajcie się” jest obietnicą, że ta więź ciągle istnieje, że jest niezniszczalna, ponieważ jest częścią nieprzemijającego planu Bożej miłości, przygotowanego człowiekowi. Bóg, wcielając się, to znaczy biorąc na siebie ludzką naturę, „rekapituluje”, jak mówi święty Ireneusz z Lyonu, więź miłości między Stwórcą i stworzeniem, aby je wznieść na wyżyny komunii. Świat więc, we wszystkich płaszczyznach, staje się epifanią, objawieniem Boga i Jego miłości.

32. Spotkanie Europejskie, czwarte w Polsce, kontynuuje myśl zapoczątkowaną przez Brata Rogera, dla którego zbliżenie między braćmi i siostrami chrześcijanami jest wyjątkowym zaczynem „pielgrzymki zaufania przez ziemię”. I oto 30 000 młodych ludzi przygotowuje się, by na pięć dni znaleźć się w Poznaniu. Oprócz spotkań i wymiany doświadczeń uczestnicy poznają więzi komunii i braterstwa starając się dzięki łasce Ducha Świętego stawać się tymi Bożymi epifaniami.

Bóg przyszedł na świat i od tej pory stał się częścią historii, przypominając ludziom, że wszelkiej wolności trzeba szukać w Nim i przez Niego. Kiedy więc Europa wspomina dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego, nie można zapominać, że to wydarzenie nie byłoby możliwe bez mobilizacji chrześcijan. Od czasu pokojowych manifestacji organizowanych przez Kościoły protestanckie w Lipsku, aż po wysiłki na forum międzynarodowym podejmowane przez rzymskiego papieża Jana Pawła II, który nie przestawał wołać „Nie lękajcie się”, włączając w to mobilizację Kościołów prawosławnych wewnątrz i na zewnątrz bloku sowieckiego, upadek muru berlińskiego jest nie tylko jakimś momentem w historii lub wydarzeniem czysto politycznym, jego wielkość jest ekumeniczna.

Po upadku muru berlińskiego Europa nie przyznała już chrześcijaństwu miejsca, jakie przeznaczyła mu historia. I w istocie, kiedy rozwija się polityczna i ekonomiczna jedność krajów europejskich, wydaje się, że jej historia i tożsamość zostały poddane w wątpliwość. Chrześcijaństwo jest jakby wygnane z historii Europy. Mimo to pragniemy tu przypomnieć, że tożsamość Europy jest przede wszystkim chrześcijańska i nie można o niej mówić bez tego dziedzictwa. Sekularyzacja Europu przyjmuje formę wyrzucenia Boga z historii. Tym niemniej mobilizacja chrześcijan z całej Europy, przejawiająca się w spotkaniu w Poznaniu, tworzy ważną inicjatywę przypominającą chrześcijańskie korzenie tego kontynentu, jego tożsamość i wartości.

W końcu wcielenie Boga w historii nadal trwa w życiu Kościoła i promieniuje na całe stworzenie. Desakralizacja świata dotyka także natury, środowiska naturalnego. Człowiek, który była dla natury opiekunem, stał się jej oprawcą. Stworzył sobie nowy mur, tym razem niewidoczny, oddzielający go od środowiska, niszczący jego więzi z naturą. Ponownie odkryć świętość stworzenia, chronić naturę, uczynić ze środowiska miejsce teofanii, to są nowe wyzwania dla chrześcijan dzisiaj. Podobnie jak chrześcijanie w całej Europie umieli się zmobilizować, żeby zniszczyć mur berliński i położyć kres zimnej wojnie, tak my powinniśmy zmobilizować się przeciwko „wojnie ocieplenia klimatycznego”.

Zobowiązujemy was, żebyście przez te pięć dni modlili się szczególnie za planetę. Wzywamy was również, wszystkich uczestników Europejskiego Spotkania w Poznaniu, byście byli żywymi świadkami Chrystusa narodzonego, świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, Boga, który wszedł w historię, Boga stworzenia.

Jak nieść to świadectwo?

Sam Chrystus powiedział o tym w Ewangelii według świętego Jana: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13, 35).

A więc, „nie lękajcie się”!

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama