Czy katolik może uczestniczyć w nabożeństwach innych Kościołów?

Kościół katolicki nie tylko nie zabrania, ale zachęca swoich wiernych do uczestniczenia w nabożeństwach innych Kościołów, bowiem udział taki pozwala lepiej zrozumieć modlitwę tych Kościołów i głębiej uczestniczyć w różnych tradycjach, które rozwinęły się często na podstawie wspólnych korzeni.

Uczestnictwo w nabożeństwach sprawowanych w innych Kościołach wymaga jednak od katolików przestrzegania pewnych reguł. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu podaje, że „gdy chodzi o celebracje liturgiczne sprawowane w innych Kościołach i Wspólnotach eklezjalnych, radzi się katolikom uczestniczyć w psalmach, responsoriach, hymnach i wspólnych gestach Kościoła, który ich zaprosił" (nr 118). Jednym słowem katolik czyni to, na co pozwala mu gospodarz miejsca. Osoby duchowne, jeżeli proponuje im to osoba zapraszająca, mogą na przykład odczytać wskazany tekst lub wygłosić homilię. Winny przy tym upewnić się, jakich szat duchownych używa się podczas danego nabożeństwa. Nie chodzi w tym miejscu o normalny strój duchowny, jakim jest sutanna czy habit w przypadku osób zakonnych, ale o to, co nakłada się na sutannę lub habit. Ksiądz winien również zająć takie miejsce, jakie zostanie mu wskazane przez zapraszającego.

Jest rzeczą ważną, aby uczestnicząc w tego rodzaju nabożeństwach, katolicy zachowali szczególną wrażliwość na odczucia duchowieństwa i zgromadzonych wiernych oraz by przestrzegali z troską lokalnych zwyczajów, które mogą się zmieniać w zależności od czasu, miejsca, osób i okoliczności. Jednym słowem, winni dokładać starań, aby wspólna modlitwa podczas sprawowanego nabożeństwa nie oddalała, ale jeszcze bardziej przybliżała chrześcijan do siebie, ucząc ich wzajemnego szacunku, a także poszanowania godności każdego nabożeństwa, piękna liturgicznych gestów i obrzędów, kierując tym samym serca i dusze jej uczestników do większego uwielbiania Bożego majestatu.

Jeżeli katolik wchodzi po raz pierwszy do świątyni któregoś z Kościołów lub Wspólnot eklezjalnych i nie wie, jak się zachować, winien postąpić tak, jakby znajdował się w swoim własnym kościele. Powinien okazać ten sam szacunek, jaki okazuje swojemu kościołowi. Dopiero później, poznając zwyczaje drugiego Kościoła, jego sposób zachowania ulegnie zmianie. Brak szacunku przy wchodzeniu do świątyni innych chrześcijan lub wychodzeniu z niej może zostać odczytany jako lekceważenie ich wiary, eklezjalności, zwyczajów, a nawet jako brak szacunku dla obecności Chrystusa w tej świątyni.

Organizowanie wspólnych nabożeństw

Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu nie tylko nie zabrania, ale wręcz zachęca katolików do łączenia się z innymi chrześcijanami w modlitwie, z zachowaniem jednak norm podanych przez swój Kościół. Okazji do współ nych modlitw może być bardzo wiele, jak na przykład: pokój na świecie, problemy społeczne, potrzeba wzajemnej miłości między ludźmi, godność rodziny, skutki ubóstwa, głód i przemoc itd. Są także sytuacje, w których wręcz należałoby zorganizować wspólne nabożeństwo, szczególnie wtedy, kiedy naród, region lub wspólnota pragną wyrazić wdzięczność Bogu w sposób wspólnotowy lub błagać Go o pomoc. Ma to miejsce np. w dniu święta narodowego, w okresie klęski czy też publicznego nieszczęścia, dnia wyznaczonego na obchody poświęcone pamięci poległych za ojczyznę itd. Wspólną modlitwę zaleca się także w trakcie zebrań, na których gromadzą się chrześcijanie różnych Kościołów.

Taką wspólną modlitwę trzeba przygotować za obopólną zgodą, przy współpracy przedstawicieli Kościołów, Wspólnot eklezjalnych lub innych grup. Razem też należy określić rolę wiernych z poszczególnych Kościołów, które uczestniczą w nabożeństwie, dobrać teksty Pisma świętego oraz modlitwy. Dyrektorium zachęca, aby w trakcie takich celebracji uwzględniać czytania, hymny i modlitwy, które wyrażają to, co jest wspólne dla wszystkich chrześcijan w zakresie wiary lub życia duchowego. Pamiętać trzeba również o tym, aby przekłady Pisma świętego, z których korzysta się podczas ekumenicznych nabożeństw, mogły być przyjęte przez wszystkich i by stanowiły wierne odzwierciedlenie tekstu oryginalnego.

Nie należy również lekceważyć norm prawnych, typowych dla poszczególnych Kościołów uczestniczących w nabożeństwie. Ponadto wszyscy, którzy mają pełnić w nim jakąś funkcję, winni założyć stosowne szaty, odpowiadające ich randze kościelnej.
Kościół katolicki nie zaleca organizowania tego rodzaju nabożeństw w niedziele i w dni nakazane, kiedy katolicy mają obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej. Jeżeli jednak istnieje konieczność zorganizowania nabożeństwa ekumenicznego w niedzielę, katolicy muszą wówczas pamiętać (podobnie powinni się zachować wierni innych Kościołów), że udział w nabożeństwie ekumenicznym nie zwalnia ich z obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w swoim Kościele.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama