Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

Podstawowe informacje

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP   Początki

Kościół metodystów nawiązuje do ideałów reformacji anglikańskiej. Założycielami i głównymi przywódcami przebudzenia metodystycznego byli działający w środowiskach uniwersyteckich w Oksfordzie duchowni anglikańscy: John Wesley (1703-1791), jego brat Charles (1707-1788) oraz George Whitefield (1714-1770). Określenie "metodyzmem" nowego ruchu w anglikanizmie było ironizowaniem z rygorystycznego przestrzegania przez jego członków metody spełniania powinności religijnych. Powinności te polegały przede wszystkim na czytaniu i komentowaniu Pisma Świętego, regularnym odwiedzaniu więźniów, religijnym wychowywaniu dzieci itp. Wesley i jego zwolennicy uznali, że nazwa, która miała ich ośmieszyć, przynosi im chlubę, i sami zaczęli tak o sobie mówić. Nauka głoszona przez Wesleyów i ich przyjaciół niczym istotnym nie różniła się od anglikanizmu, tyle że kładła nacisk na reformę obyczajów, miłosierdzie, ewangelizację ubogich, osiąganie zbawienia i trwałego uzdrowienia duszy wyłącznie przez wiarę, a nie przez rytuały. Intencją Wesleya było pogłębienie religijności. Nie zamierzał wprowadzać zmian doktrynalnych w anglikanizmie ani zmian organizacyjnych w Kościele anglikańskim, którego był duchownym. Metodyści wyodrębnili się z Kościoła Anglii w 1784 r., po śmierci Wesleya.

Obecnie metodyzm dzieli się na wiele lokalnych odłamów. Wszystkie łącznie liczą około 40 milionów wiernych na całym świecie.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP   John Wesley Zasady

Istotne dla metodystów jest wprowadzenie czterech stopni prowadzących do zbawienia:

1) usprawiedliwienia,
2) odrodzenia,
3) przeświadczenia (łaski) Ducha,
4) uświęcenia.

Stopień pierwszy osiąga się przez wiarę, drugi dokonuje się przez chrzest, trzeci jest owocem wewnętrznie przeżytej religii, co doprowadza do czwartego, czyli do stałego uzdrowienia duszy i zbawienia.

Metodyści kładą nacisk na potrzebę wewnętrznego doskonalenia się, nie przywiązują natomiast wagi do zewnętrznych form i obrzędów. Nie przywiązują również wielkiego znaczenia do kontrowersji dogmatycznych. Nie są zwolennikami kalwińskiej doktryny o predestynacji, stosują natomiast chrzest niemowląt i obrządek eucharystii na modłę kalwińską (pod obiema postaciami - chleba i wina). Nie są to jednak w ich nomenklaturze sakramenty, a po prostu obrzędy.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP   Charles Wesley Metodyści nie uznają nauki o czyśćcu, odpustach, odrzucają kult i adorowanie obrazów, relikwii oraz wzywanie świętych.
Metodyści nie mają własnego wyznania wiary, odwołują się jedynie do "Notatek o Nowym testamencie" Johna Wesleya i czterech pierwszych tomów jego "Kazań" (J. Wesley był autorem ok. 18 tysięcy kazań). Liturgia różni się od anglikańskiej kilkoma nowymi obrzędami: wyświęcaniem pastorów przez nakładanie rąk, publicznym uznawaniem świeckich kaznodziejów i nowych wiernych. Kaznodziejami mogą też być kobiety, ale nie mogą otrzymywać święceń kapłańskich.

Struktura

Pod względem organizacji religijnej metodyzm przyjął za komórkę podstawową klasę, liczącą 12 wyznawców. Na jej czele stoi przewodniczący. Kilka klas tworzy zbór (odpowiednik parafii) kierowany przez prezbitera, który sprawuje pieczę duchową oraz kolegium zborowe, zajmujące się sprawami gospodarczymi. Zbory łączą się w okręgi (odpowiedniki diecezji) zarządzane przez biskupów, których wybierają konferencje.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP   Bp dr Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła i dyrektor English Language College w Warszawie Kościół metodystyczny w Polsce dzieli się na dwa okręgi: wschodni (Warszawa) i zachodni (Poznań).Działalność duszpasterska prowadzona jest w 39 parafiach i kilkunastu punktach kaznodziejskich. Naczelną władzę sprawuje Generalna Konferencja, w której skład wchodzą wszyscy duchowni (diakoni i prezbiterzy) oraz delegaci świeccy wszystkich zborów. Obraduje ona raz do roku. Konferencji przewodniczy biskup wybierany na sześcioletnią kadencję.
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP wchodzi w skład Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego (The United Methodist Church). Najwyższym organem synodalnym jest Konferencja Generalna obradująca co cztery lata w Stanach Zjednoczonych.
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP Jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Liczy około 4 tys. wyznawców.

Kościół prowadzi następujące instytuty:
English Language College - Szkoła Języka Angielskiego w Warszawie oraz filie w Katowicach, Gliwicach, Ełku, Grudziądzu i Krakowie; Kościelne Centrum Edukacyjne w Konstancinie; Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie; wydawnictwo Pielgrzym Polski; Centrum Konferencyjne "Warfieldowo" w Klarysewie koło Warszawy; parafialne punkty opieki społecznej; kuchnie dla biednych; kluby dziecięce i młodzieżowe.styczeń 2003
 
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |