Wyznanie wiary Adwentystów Dnia Siódmego

Wierzymy w:

• Pismo Święte – jest pisanym słowem Bożym, przekazanym pod natchnieniem Bożym przez świętych mężów Bożych, którzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego...;
• Trójcę – jeden jest tylko Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, tworzący jedność trzech wiekuiście współistniejących Istot...;
• Boga Ojca – Bóg wiekuisty, Ojciec, jest Stworzycielem, Źródłem, Wspomożycielem i Władcą całego stworzenia. Jest On sprawiedliwy i święty, miłosierny i dobrotliwy, nieskory do gniewu i pełen niezachwianej miłości i wierności...;
• Boga Syna – Bóg wieczny Syn ucieleśnił się w postaci Jezusa Chrystusa. Przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy. Objawiony został charakter Boży, dokonane zostało zbawienie ludzkości i osądzony został świat...;
• Boga Ducha Świętego – Bóg wieczny Duch współdziałał wraz z Ojcem i Synem w dziele stworzenia, wcielenia i odkupienia. To On natchnął pisarzy Pisma Świętego. On napełniał życie Chrystusa mocą...;
• Stworzenie – Bóg jest Stworzycielem wszechrzeczy, objawiającym na kartach Pisma Świętego autentyczny opis swego twórczego dzieła. W sześciu dniach uczynił Pan „niebo i ziemię" i wszystkie istoty żyjące na ziemi i odpoczął Pan w dniu siódmym pierwszego tygodnia. W ten oto sposób ustanowił sobotę wieczną pamiątką swego dokończonego dzieła stworzenia...;
• Naturę ludzką – mężczyzna i kobieta stworzeni zostali na podobieństwo Boga jako istoty obdarzone mocą i wolnością myśli i czynu... Ludzie, stworzeni na chwałę Boga, wezwani są do miłowania Boga i siebie nawzajem, jak również do troski o swoje otoczenie...;
• Wielki bój – cała ludzkość włączona jest w wielki konflikt rozgrywający się między Chrystusem a szatanem, a dotyczący charakteru Boga, Jego Prawa i władzy nad wszechświatem...;
• Życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa – w doskonałym posłuszeństwie Chrystusa wobec woli Bożej, Jego cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu, Bóg przewidział jedyną możliwość zadośćuczynienia za ludzkie grzechy, dzięki czemu ci, którzy w wierze przyjmują to zadośćuczynienie, mogą dostąpić życia wiecznego, a cale stworzenie może lepiej zrozumieć nieograniczoną i świętą miłość Stworzyciela...;
• Doświadczenie zbawienia – ...przez Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni, a także przyjęci za synów i córki Boże, wyzwoleni spod panowania grzechu. Dzięki mocy Ducha Świętego jesteśmy nowo narodzeni i uświęceni;
• Kościół – ...Kościół jest Bożą Rodziną... Kościół jest oblubienicą, za którą Chrystus umarł, aby ją uświęcić i oczyścić;
• Ostatki i ich posłannictwo – ...w czasach końca, podczas ogólnego odstępstwa, powołane są ostatki, zachowujące przykazania Boże i mające wiarę Jezusa. Te właśnie ostatki zwiastują nadejście godziny sądu, ogłaszają zbawienie w Chrystusie i zapowiadają bliskie Jego powtórne przyjście...;
• Jedność w ciele Chrystusa – ...wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie...;
• Chrzest – ...obrządku dokonuje się przez zanurzenie w wodzie, po wyznaniu wiary w Jezusa i widocznej pokucie za grzechy...;
• Wieczerzę Pańską – ...Chrystus jest wtedy obecny, aby spotkać się ze swym ludem i wzmocnić go...;
• Dary Ducha i służby – ...dary te obejmują takie posługi, jak wiara, uzdrawianie, proroctwo, głoszenie, nauczanie, zarządzanie, pojednanie, współczucie, ofiarność i służba miłosierdzia, jak też niesienie pomocy i zachęty ludziom...;
• Dary proroctwa – jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Dar ten, będący znakiem wyróżniającym ostatni Kościół, objawił się w posłannictwie Ellen G. White. Pisma jej – służebnicy Pańskiej – są stałym i autorytatywnym zasobem prawdy, dostarczając Kościołowi pociechy, myśli przewodnich, wskazówek i szansy poprawy...;
• Prawo Boże – ...zbawienie jest w całości darem łaski, nie wynikiem uczynków, jednakże jego owocem jest posłuszeństwo wobec przykazań...;
• Sobotę – ...czwarte przykazanie niezmiennego prawa Bożego nakazuje przestrzeganie soboty, siódmego dnia jako dnia odpoczynku... Sobota jest dniem radosnej społeczności z Bogiem i bliźnim...;
• Szafarstwo – jesteśmy szafarzami dóbr Boga... Jesteśmy wobec Niego odpowiedzialni za właściwe używanie tego wszystkiego...;
• Postępowanie chrześcijanina – ...uwzględniając różnice kulturowe, powinniśmy dbać o to, aby nasz ubiór odznaczał się prostotą, skromnością i czystością, był odpowiedni dla tych, których prawdziwe piękno nie leży w wystroju zewnętrznym, lecz w niezniszczalnym klejnocie łagodnego i cichego ducha. Powinniśmy dostarczać ciału odpowiedniego ruchu i odpoczynku, mamy również stosować możliwie najzdrowszą dietę i wstrzymać się od pokarmów określonych w Piśmie Świętym jako nieczyste. Ponieważ napoje alkoholowe, tytoń, narkotyki i niewłaściwe stosowanie środków leczniczych są szkodliwe dla naszego ciała, musimy się od nich powstrzymywać...;
• Małżeństwo i rodzinę – ...strona, która rozwodzi się ze współmałżonkiem – z wyjątkiem wszeteczeństwa – i wstępuje ponownie w związek małżeński, popełnia cudzołóstwo...;
• Służbę Chrystusa w świątyni niebiańskiej – ...Jezus w roku 1844, przy końcu proroczego okresu 2300 dni-lat, przystąpił do drugiej i ostatniej fazy swej pojednawczej służby...;
• Powtórne przyjście Jezusa – ...przyjście Zbawiciela będzie rzeczywiste, osobiste, widzialne i ogólnoświatowe... powrót Chrystusa jest bliski;
• Śmierć i zmartwychwstanie – ...gdy Chrystus pojawi się, sprawiedliwi zmartwychwzbudzeni i sprawiedliwi żyjący zostaną uwielbieni oraz wzięci do nieba, aby tam spotkać swego pana. Wtóre zmartwychwstanie niesprawiedliwych będzie mieć miejsce tysiąc lat później...;
• Milenium i koniec grzechu – milenium to tysiącletnie królowanie Chrystusa... w niebie, w czasie między pierwszym a drugim zmartwychwstaniem. W tym czasie, gdy grzeszni umarli będą sądzeni, ziemia będzie zupełnie pusta; bez żyjących mieszkańców, zajmowana będzie jedynie przez szatana i jego aniołów. Przy końcu tego okresu Chrystus... zstąpi z nieba na ziemię. Wtedy zostaną zmartwychwzbudzeni niesprawiedliwi umarli i wspólnie z szatanem i jego aniołami otoczą to miasto, lecz wówczas ogień Boży pochłonie ich i oczyści ziemię...;
• Nową Ziemię – na Nowej Ziemi, w której sprawiedliwość mieszka, Bóg da wieczny dom odkupionym, a otoczenie uczyni doskonałym dla wiecznego życia, miłości, szczęścia i nauki w Jego obecności... ból i śmierć przeminą...

za: Z. Pasek, Wyznania Wiary. Protestantyzm, 1999, s. 184-195.

luty 2003

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama