Kościół Zborów Chrystusowych

Podstawowe informacje

Kościół Zborów Chrystusowych jest kontynuacją wspólnoty religijnej występującej poprzednio pod nazwami: Kościół Chrystusowy i Zjednoczenie Kościołów Chrystusowych Wyznania Ewangelicznego. W połączeniu z zielonoświątkowcami tworzył przez pewien czas Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, który należał do Polskiej Rady Ekumenicznej. Pod obecną nazwą Kościół został oficjalnie zarejestrowany 1 lutego 1988 r., po rozpadzie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.
Kościół wywodzi się z tzw. Ruchu Kościołów Chrystusowych, zapoczątkowanego przez Tomasza Campbella (1763-1854). U jego podstaw legła idea powrotu do źródła chrześcijaństwa. "Gdzie Biblia mówi - my mówimy. Gdzie Biblia milczy - my milczymy" - to motto ruchu.

Zasady

Kościół Zborów Chrystusowych należy do licznej grupy tzw. wolnych Kościołów (drugi nurt reformacji), do których zalicza się również m.in. baptystów, menonitów, ewangelicznych chrześcijan, zielonoświątkowców. Prawie wszystkie Kościoły tej grupy zwiastują konieczność duchowego odrodzenia. Wiara wymaga świadomej decyzji, a jej potwierdzeniem jest chrzest przez zanurzenie w wieku świadomym. Odbywa się on zwykle w zborowych baptysteriach, ale także w rzece, morzu, jeziorze. Kościół Zborów Chrystusowych nie praktykuje chrztu niemowląt. Drugim charakterystycznym elementem jest praktykowanie Wieczerzy Pańskiej (Komunii) pod dwiema postaciami: chleba i wina. Obecność Chrystusa w Wieczerzy jest rzeczywista, ale duchowa, nie materialna.

Kościół Zborów Chrystusowych kieruje się wyłącznie Pismem Świętym. Członkowie Kościoła wyznają grzechy bezpośrednio Bogu, co nie wyklucza rozmów duszpasterskich oraz wyznawania przewinień wobec siebie i odpuszczania wzajemnego.

Kościół darzy Matkę Bożą szacunkiem, ale odrzuca jej kult, podobnie jak kult świętych. Nabożeństwa mają charakter uroczystego świętowania ku czci Boga. Składają się na nie: czytanie Słowa Bożego i nauczanie (kazanie), muzyka i śpiew, modlitwy, Wieczerza Pańska, świadectwa, składanie ofiar pieniężnych. Nabożeństwa niedzielne to główna forma zgromadzeń. Ponadto prowadzi się nauczanie dzieci, studium biblijne, spotkania modlitewne, grupy domowe, spotkania młodzieży, sióstr, braci, młodych małżeństw itp.

Kościół Zborów Chrystusowych uznaje powszechne kapłaństwo. Każdy wierzący ma obowiązek studiować Pismo Święte, poznawać pod kierownictwem Ducha Świętego prawdę o Bogu, człowieku, grzechu, usprawiedliwieniu, mówić innym o Jezusie Chrystusie. Kościół nie popiera ordynacji kobiet, uważając, że zarówno w Kościele, jak i w rodzinie przywództwo zostało powierzone przez Boga mężczyźnie. Nadrzędnym zadaniem Kościoła jako całości i każdego wierzącego jest zwiastowanie Ewangelii wszystkim ludziom.
Kościół przywiązuje dużą wagę do rodziny i małżeństwa, nie akceptuje rozwodów.

Struktura

Podstawową jednostką organizacyjno-prawną Kościoła jest zbór - lokalna wspólnota wierzących. Zbory są autonomiczne, posiadają osobowość prawną i samodzielnie dysponują swym majątkiem. Najwyższą władzą zboru jest Zebranie Wiernych. Organem wykonawczym jest wybierana przez nie Rada Starszych. Nad właściwym rozwojem duchowym zboru czuwa - wybierany przez Zebranie Wiernych - Pastor Zboru. W miarę potrzeb i możliwości zbory mogą powoływać pastorów pomocniczych.

Kościół jest federacją zborów. Płaszczyzną współpracy międzyzborowej jest Kolegium Pastorów. Stanowią je ordynowani duchowni Kościoła, tj. pastorzy i prezbiterzy, niezależnie od pełnionych przez nich funkcji. Kolegium jest gronem "starszych" w sensie biblijnym, mającym moralne prawo wypowiadania się we wszystkich, ważnych dla Kościoła, sprawach.

Najwyższym organem Kościoła jest zwoływany co cztery lata Synod - zgromadzenie delegatów poszczególnych zborów i agend ogólnokościelnych. Kościół jako całość reprezentowany jest przez Sekretariat Kościoła, wybierany przez Synod. Pracami Sekretariatu kieruje naczelny prezbiter, który w rozumieniu przepisów ogólnopaństwowych jest zwierzchnikiem Kościoła. Aktualny skład Sekretariatu Kościoła jest następujący: Andrzej Bajeński - naczelny prezbiter, Władysław Dwulat - skarbnik, Henryk Rother-Sacewicz - sekretarz.

Kościół liczy około 5 tys. wiernych w 25 zborach, z których największym jest "Chrześcijańska Społeczność" w Warszawie.

W celu realizacji określonych zadań Kościoła, jak np. działalność misyjna, wydawnicza, kształcenie, katecheza, opieka nad osobami starszymi Kolegium Pastorów powołuje agendy ogólnokościelne. Agendy ogónokościelne, tak jak zbory, mają osobowość prawną. Działalnością agendy kieruje Dyrektor Agendy i Rada Agendy. Aktualnie w Kościele funkcjonuje sześć agend ogólnokościelnych: Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie, Dom Spokojnej Starości "Betania" w Ostródzie, Misja "Świat Dziecka", Ośrodek Katechetyczno-Misyjny "Ostróda Camp" w Ostródzie, Wydawnictwo "Słowo i Życie" oraz Graceland English Training z siedzibą w Ciechanowie.

luty 2003
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama