Uwagi Redakcji przygotowującej polski materiał do korzystania w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2009 roku (fragmenty)

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaproponowany w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona, jest obchodzony między dniem niegdyś wspominającym św. Piotra (18 stycznia) a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia). Tydzień, który przypada w dziesiątym roku Trzeciego Tysiąclecia, ma hasło: Wy jesteście tego świadkami (Łk 24, 48).

Zostało ono zaproponowane i opracowane wraz z innymi materiałami pomocniczymi przez ekumeniczną grupę chrześcijan ze Szkocji. W jej skład weszli duchowni i świeccy przedstawiciele różnych wyznań. Ostateczna forma materiałów została wypracowana na spotkaniu przedstawicieli Komisji „Wiara i Ustrój" Światowej Rady Kościołów oraz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Spotkanie to odbyło się w rzymskokatolickim między diecezjalnym seminarium duchownym Scotus College w Glasgow. W pracach udział wzięli przedstawiciele Szkockiego Kościoła Episkopalnego, Armii Zbawienia, Kościoła Szkocji, Kościoła Rzymskokatolickiego i Zjednoczonego Kościoła Reformowanego.

Polska adaptacja materiału pomocniczego dokonana została wspólnie przez: Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski (KĘP) Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Polską Radę Ekumeniczną (PRĘ).

Redakcji zeszytu na Tydzień Modlitw o przewodniczyli: ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego - bp prof dr hab. Tadeusz Pikus, ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej - bp dr Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP). Ponadto w skład Komisji weszli: bp Zdzisław Tranda (Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP), bp Włodzimierz M. Jaworski (Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP), ks. dr Henryk Paprocki (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) ks. dr Sławomir Pawłowski SAC (Kościół Rzymskokatolicki).

2. Po raz trzynasty w historii polskiego ekumenizmu publikowana jest wspólna broszura na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, Teksty nowotestamentowe, psalmy oraz fragmenty ksiąg dydak¬tycznych pochodzą z ekumenicznego przekładu zaakceptowanego przez 11 Kościołów w Polsce, a wydanego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Pozostałe teksty pochodzą z tłumaczenia Biblii wydanej także przez Towarzystwo Biblijne w Polsce (tzw. Biblia Warszawska). Rozważania biblijne (homilie) opracowane zostały przez przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego.

3. Na nabożeństwach centralnych w diecezjach Kościoła Rzymskokatolickiego, na które zapraszani są duchowni i świeccy z bratnich Kościołów chrześcijańskich, zalecane jest nabożeństwa słowa Bożego. Jeżeli jednak racje duszpasterskie podpowiadają, że ze względu na większy udział wiernych, wskazane jest umieszczenie modlitw o jedność chrześcijan w ramach Mszy św., skorzystać należy z tekstów mszalnych O jedność chrześcijan z Mszału Rzymskiego (s. 136"-140"), rozbudowując i wzbogacając część wstępną oraz
zakończenie w treści ekumeniczne. W czytaniach należy posłużyć się tekstami z niniejszej broszury. To samo dotyczy modlitwy powszechnej wiernych; można skorzystać z zamieszczonych w broszurze
wzorów lub samodzielnie ułożyć wezwania. Szczególne znaczenie ma niedziela przypadająca w Tygodniu Modlitw, która powinna zawierać homilię/kazanie oraz modlitwy o jedność chrześcijan.

4. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei: na nabożeństwach katolickich słowo Boże głosi zaproszony duchowny z innego Kościoła chrześcijańskiego; księża katoliccy natomiast winni posługiwać słowem Bożym w świątyniach i kaplicach bratnich Kościołów. Jeżeli kazanie wygłasza przedstawiciel jednego nurtu chrześcijaństwa, pozdrowienie do zgromadzonych przekazać mogą przedstawiciele innych tradycji.

5. Na nabożeństwa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan należy zapraszać duchownych i wiernych bratnich Kościołów chrześcijańskich, a także zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innych tradycji. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przypada w dniach od 18 do 25 stycznia, jednakże dążenie do jedności chrześcijan nie ogranicza się do tego jednego tygodnia w roku.
Od dawna uznanym czasem modlitwy o jedność są święta Pięćdziesiątnicy oraz różne dni świąt religijnych czy narodowych. Teksty z Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan mogą służyć pomocą przez cały rok przy organizowaniu takich nabożeństw. Mogą też być wykorzystywane w innej stosownej porze roku podczas ekumenicznych spotkań, godzin biblijnych, w pracy duszpasterskiej wśród młodzieży, studentów, dorosłych.

6. Ponieważ broszura ta trafi do parafii rzymskokatolickich oraz do parafii innych wyznań, a także do Polonii, o której pamiętamy i której z chęcią udostępniamy nasze materiały, podajemy z więzła informację o Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRĘ). Swymi korzeniami sięga ona czasów II wojny światowej. Formalnie zarejestrowana została w 1946 r., tj. jeszcze przed oficjalnym powstaniem Światowej Rady Kościołów.

W jej skład wchodzą aktualnie następujące Kościoły:
• Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny(PAKP)
• Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP (KEA)
• Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP (KER)
• Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP (KEM)
• Kościół Polskokatolicki w RP (KPK)
• Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP (KSM)
• Kościół Chrześcijan Baptystów w RP (KChB)

Chrześcijańska Akademia Teologiczna i Towarzystwo Biblijne w Polsce mają status członków stowarzyszonych. Polska Rada Ekumeniczna pielęgnuje tradycje ekumeniczne, nawiązując do nurtu polskiej myśli religijnej, który opowiada się za wolnością, równouprawnieniem i poszanowaniem wyznań.

Troszczy się o umocnienie atmosfery duchowej, sprzyjającej jedności chrześcijan, w myśl arcykapłańskiej modlitwy Pana Kościoła, aby wszyscy byli jedno (J 17,21). Czyni to w nawiązaniu do zasad i w zgodzie z wytycznymi światowego ruchu ekumenicznego. Cel Polskiej Rady Ekumenicznej został określony w jej statucie następującymi słowami: Duchowe zbliżenie i pielęgnowanie braterskich stosunków między Kościołami.

7. Redakcja tegorocznej broszury Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan życzy wszystkim Kościołom licznego udziału duchownych i wiernych w nabożeństwach, a także żarliwej modlitwy kierowanej przez Ducha Świętego do Boga Ojca oraz zbratania serc uczestników ekumenicznych modłów z różnych Kościołów chrześcijańskich, by lud Boży zgromadzony w kościołach i kaplicach mógł przeżywać głębokie doświadczenie Bożej obecności. Jesteśmy przekonani o tym, że rozpoczęte trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa stworzy możliwości przezwyciężenia podziałów, by Ewangelia mogła być jeszcze skuteczniej zwiastowana i urzeczywistniana w życiu jednostek i całego Kościoła w naszym kraju.

Polska Rada Ekumeniczna
bp Edward Puślecki (KEM)
bp Zdzisław Tranda (KER)
bp M. Włodzimierz Jaworski (KSM)
ks. Henryk Paprocki (PAKP)


Kościół Rzymskokatolicki (KRK)
bp Tadeusz Pikus
ks. Sławomir Pawłowski SAC«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama