Światowe spotkanie Ormian

Związki między wiarą a działaniem są przedmiotem ogólnoświatowego spotkania Ormian z różnych krajów, które w dniach 7-8 lutego odbywa się w klasztorze ormiańskokatolickiego zakonu mechitarzystów na wyspie San Lazzaro koło Wenecji.

Chodzi o przedstawienie i omówienie idei i projektów duchowych i materialnych, które powinna podejmować i rozwijać społeczność ormiańska na całym świecie, wychodząc od wspólnych korzeni religijnych. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w dziejach narodu ormiańskiego.

Punktem wyjścia do rozważań i dyskusji są słowa z Listu św. Jakuba: „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków” (Jk 2,26). Inicjatorzy tego spotkania podkreślili, że chodzi im o podkreślenie, że nie da się oddzielić, rozłączyć czy wręcz pominąć działalności filantropijnej, humanitarnej czy charytatywnej od jej wymiaru duchowego.

W zgromadzeniu na San Lazzaro biorą udział przedstawiciele różnych środowisk: naukowcy i uczeni, księża, wolontariusze, dziennikarze, pisarze, przedsiębiorcy, artyści, członkowie organizacji publicznych i dobroczynnych. Każdy może podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami oraz przedstawić własne dokonania. Wymianie poglądów towarzyszą cztery sesje tematyczne tak pomyślane, aby włączyć jak najwięcej dyskutantów, i to o różnych przekonaniach.

Główny nacisk położono na wyznawanie wiary w epoce cyfrowej i w wielkich metropoliach, zważywszy na fakt, że w ciągu najbliższych 20 lat przemieszczanie się ludności będzie się odbywało przede wszystkim w ramach megalopolisów. A już dziś 90 proc. Ormian żyje w dużych zespołach miejskich. Ważną częścią obrad będą poszukiwania związków także między uczynkami a modlitwą.

Tytuł spotkania „Wiara i uczynki” chce podkreślić, że wiara i jej przekaz będą wzmacniane i karmione w życiu każdej jednostki tylko przez łączenie modlitwy z namacalną działalnością charytatywną. Jest to szczególnie ważne, ale także trudne w warunkach dzisiejszego, zeświecczonego społeczeństwa.

Praktycznym przykładem łączenia i przekazywania z pokolenia na pokolenie więzi między wiarą a uczynkami jest goszcząca uczestników „szczytu” sama wspólnota mechitarzystów, powstała w 1701 w Konstantynopolu a od 1715 obecna w Wenecji. Od tamtego czasu do naszych dni stosuje ona w praktyce formułę wyrażoną przez św. Jakuba.

Organizatorami i patronami wydarzenia są wspomniani mechitarzyści i Patriarsza Delegatura dla Europy Zachodniej Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, a inicjatorem – Fundacja Matki Bożej z Erywania.

Wśród uczestników spotkania na San Lazzaro są arcybiskupi ormiańscy: Chadżak Barsamian – delegat Kościoła Apostolskiego dla Europy Zachodniej i katolicki Lewon Zekijan z Konstantynopola, przedstawiciel papieski przy zgromadzeniu mechitarzystów, biskupi Wahan Oganesjan (Vahan Hovhannisian) z Paryża (Kościół Apostolski) i Bagrat Galstanian z diecezji Tawusz w Armenii, ks. Hyacinthe Destivelle OP z Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, ks. Szahe Ananian – odpowiedzialny za kontakty ekumeniczne w Ormiańskim Kościele Apostolskim i wielu innych działaczy duchownych i świeckich, mężczyzn i kobiet z Armenii i diaspory ormiańskiej, rozsianej po całym świecie

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama