Premier Ukrainy spotkał się z Wszechukraińską Radą Kościołów i Organizacji Religijnych

W spotkaniu Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie reprezentował biskup kijowsko-żytomierski, Witalij Krywicki.

19 października 2023 r. premier Ukrainy Denis Szmyhal spotkał się z Wszechukraińską Radą Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR). Zaznaczył, że Rada Ministrów Ukrainy jest świadoma znaczenia współpracy ze wspólnotami religijnymi podczas trudnych doświadczeń, jakie przeżywa obecnie Ukraina w walce o swoją niepodległość i suwerenność.

Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, aby uczcić pamięć duchownych, którzy zginęli, wykonując swój obywatelski i ludzki obowiązek, oraz tych wszystkich, którzy oddali życie za wolność Ukrainy. Jego uczestnicy omówili kwestie związane z rosyjską pełnoskalową agresją na Ukrainę oraz wspólne wysiłki na rzecz ochrony ukraińskiej państwowości, integralności terytorialnej oraz ukraińskiego dziedzictwa duchowego i historycznego.

„Pomoc humanitarna, zapewnienie schronienia i wsparcie dla osób wewnętrznie przesiedlonych, duszpasterstwo, pomoc psychologiczna, różne projekty społeczne, obrona interesów Ukrainy na arenie międzynarodowej – to niepełna lista obszarów, w których współdziałają Kościół, organizacje religijne i państwo. Dlatego rząd zdaje sobie sprawę z ogromnego znaczenia waszej pracy i będzie ją ułatwiać w miarę możliwości” – zapewnił premier Ukrainy.

Biskup senior Anatolij Kozaczok z Ukraińskiego Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie przywrócenia stałego dialogu między rządem a Radą Kościołów.

Przywódcy i przedstawiciele wyznań omówili z szefem rządu szereg kwestii praktycznych, które są szczególnie istotne w stanie wojennym. Rozmawiano przede wszystkim o promocji działalności duszpasterskiej i społeczno-humanitarnej organizacji religijnych, mającej na celu pomoc ofiarom rosyjskiej agresji. Szczególną uwagę zwrócono na ważną społecznie działalność duchownych w czasie wojny, m.in. jako kapelanów w placówkach służby zdrowia i kapelanów wojskowych. Dyskutowano także o praktycznym mechanizmie realizacji konstytucyjnej gwarancji służby zastępczej (pozamilitarnej) dla osób wierzących, których przekonania religijne nie pozwalają na wzięcie broni do ręki. Zamiast ścigania karnego takich wiernych, wskazane byłoby zaangażowanie ich w pracę na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych państwa poza wojskiem – stwierdzili.

Uczestnicy spotkania poruszyli również kwestie pomocy humanitarnej i socjalnej dla Ukraińców, którzy w wyniku rosyjskiej inwazji znaleźli się poza granicami swej ojczyzny. „Potrzebują oni niezawodnej komunikacji z Ukrainą. Musimy uczynić wszystko, co możliwe, aby ci ludzie poczuli swoją nierozerwalną więź z Ukrainą, wrócili tutaj i włączyli się w proces pokojowej odbudowy nie tylko po naszym zwycięstwie, ale także teraz” – stwierdził Denys Szmyhal.

Premier podkreślił, że państwo wysoko ceni rolę Kościołów i organizacji religijnych we wzmacnianiu zdolności obronnych Ukrainy. W szczególności troszczy się o odpowiednie szkolenie kapelanów wojskowych. Zaznaczono, że zdobyte przez nich doświadczenie pozwala im analizować problemy i ulepszać system opieki duszpasterskiej dla wojska. Premier wyraził przekonanie, że dyskusja z przywódcami religijnymi umocni wysiłki na rzecz zwycięstwa, wzmocnienia duchowości i lepszej przyszłości narodu ukraińskiego i Ukrainy.

W spotkaniu Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie reprezentował biskup kijowsko-żytomierski, Witalij Krywicki.

Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych powstała w grudniu 1996 w celu zjednoczenia wysiłków tworzących ją wspólnot na rzecz duchowego odrodzenia Ukrainy i koordynowania dialogu międzyreligijnego w kraju i za granicą. Stawia sobie także za zadanie wypracowywanie projektów aktów ustawodawczych dotyczących stosunków państwowo-kościelnych, jak również prowadzenie kompleksowych wydarzeń o charakterze dobroczynnym.

Obecnie do Rady należy 15 Kościołów chrześcijańskich: prawosławnych, katolickich obu obrządków i protestanckich oraz żydowskich i muzułmańskich oraz Ukraińskie Towarzystwo Biblijne. Członkostwo Duchowego Centrum Muzułmanów jest od 24 stycznia 2013 zawieszone. Rada reprezentuje ponad 90 proc. wspólnot religijnych Ukrainy.

«« | « | 1 | » | »»