Karta ekumeniczna

"Karta ekumeniczna" podpisana w Strasburgu 22 kwietnia 2001 roku przez prawosławnego Metropolitę Jeremiasza i katolickiego kardynała Miloslava Vlka

8. Pojednanie narodów i kultur
Za bogactwo Europy uważamy wielość tradycji regionalnych, narodowych, kulturalnych i religijnych. Wobec licznych konfliktów zadaniem Kościołów jest wspólne podejmowanie posługi pojednania także wobec narodów i kultur. Wiemy, że pokój między Kościołami stanowi w tym względzie równie ważną przesłankę.
Nasze wspólne wysiłki są zwrócone ku ocenie i rozwiązywaniu problemów politycznych i społecznych w duchu Ewangelii. Kiedy szanujemy osobę i godność każdego człowieka jako obrazu Bożego, opowiadamy się za absolutną równością każdej istoty ludzkiej.
Jako Kościoły chcemy popierać całokształt procesu demokratyzacji w Europie. Opowiadamy się za porządkiem pokojowym, opartym na rozwiązywaniu konfliktów pozbawionym przemocy. Potępiamy więc każdą formę przemocy wobec istot ludzkich, zwłaszcza wobec kobiet i dzieci.
Pojednanie oznacza popieranie sprawiedliwości społecznej w ramach narodu i pomiędzy wszystkimi narodami, a w sposób szczególny zwalczanie przepaści między bogatym i biednym oraz bezrobocia. Chcemy razem przyczyniać się do tego, ażeby emigrującym kobietom i mężczyznom, uchodźcom i szukającym w Europie azylu była udzielana ludzka i godziwa gościnność.

Zobowiązujemy się
do przeciwstawiania się wszelkiej formie nacjonalizmu, który prowadzi do ucisku innych narodów i mniejszości narodowych i do szukania rozwiązywania konfliktów bez użycia siły.
do poprawy i umocnienia sytuacji i równości praw kobiet we wszystkich sferach życia i do popierania słusznej jedności między kobietami i mężczyznami w łonie Kościoła i społeczeństwa.

9. Ratowanie stworzenia
Wierząc w miłość Boga Stwórcy uznajemy z wdzięcznością dar stworzenia i piękno natury. Z niepokojem jednak patrzymy na fakt, że dobra ziemi bywają wykorzystywane bez liczenia się z ich istotną wartością, bez brania pod uwagę ich ograniczoności i bez zważania na dobro przyszłych pokoleń.
Chcemy razem angażować się na rzecz realizacji warunków życia dla całego stworzenia. Świadomi naszej odpowiedzialności przed Bogiem winniśmy oceniać i dalej rozwijać wspólne kryteria określające to, co jest dozwolone w płaszczyźnie etycznej, nawet jeśli jest to możliwe do realizacji z punktu widzenia naukowego i technologicznego. W każdym przypadku jedyna godność każdej istoty ludzkiej winna mieć pierwszeństwo przed tym, co z punktu widzenia technicznego jest możliwe do urzeczywistnienia.
Polecamy wprowadzenie ze strony Kościołów europejskich ekumenicznego dnia modlitwy o ratowanie stworzenia.

Zobowiązujemy się
dalej rozwijać styl życia, w którym w przeciwieństwie do dominacji logiki ekonomicznej i pędu do konsumpcji, przywiązujemy znaczenie do jakości życia odpowiedzialnego;
popierać organizacje środowiskowe Kościołów i sieci ekumeniczne, które biorą na siebie odpowiedzialność za ochronę dzieła stworzenia.

10. Pogłębianie jedności z judaizmem
Szczególna jedność wiąże nas z narodem Izraela, z którym Bóg zawarł wieczyste przymierze. Wiemy w wierze, że nasze siostry i nasi bracia Żydzi “są – ze względu na praojców – przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11,28-29). Do nich należą "przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała" (Rz 9,4-5).
Ubolewamy i potępiamy wszystkie przejawy antysemityzmu i "pogromy", prześladowania. Prosimy Boga o wybaczenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim a nasze siostry i naszych braci Żydów o dar pojednania.
Pilną i niezbędną jest rzeczą uświadamianie przez głoszenie i nauczanie, doktrynę i życie naszych Kościołów głębokiej więzi między wiarą chrześcijańską a judaizmem oraz
popieranie współpracy między chrześcijanami i żydami.

Zobowiązujemy się
do sprzeciwu wobec wszelkich form antysemityzmu i antyjudaizmu w Kościele i społeczeństwie;
do szukania i intensyfikacji na wszystkich szczeblach dialogu z naszymi siostrami i naszymi braćmi Żydami.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |