List pasterski Biskupa Opolskiego z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2006r.

Drodzy Współwyznawcy Jezusa Chrystusa - źródła chrześcijańskiej jedności!

W kontekście dialogu warto wspomnieć, że Kościół rzymskokatolicki uczestniczy obecnie w dialogu z czternastoma różnymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi lub organizacjami ich reprezentującymi. Wszystkie one są ważnym doświadczeniem dla Kościoła. Uczą one przede wszystkim pokory wobec Bożej prawdy i jeszcze bardziej uważnego wsłuchiwania się w głos samego Boga, który przemawia do nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Nieraz i trudne doświadczenia, jak zawieszenie dialogu, spełniają terapeutyczną rolę, bo uczą cierpliwości i jeszcze większego zaufania w cudowną moc modlitwy. Takie doświadczenie miało miejsce na płaszczyźnie dialogu katolicko-prawosławnego, gdzie główną przeszkodą stała się ocena tzw. "uniatyzmu", ale nie bez znaczenia pozostały także napięcia o podłożu społeczno-politycznym i narodowościowym, powstałe po przemianach w Europie Środkowowschodniej po 1989 r. Dzięki Bogu, po pięciu latach bolesnej przerwy, dialog zostanie przez oba Kościoły wznowiony.

3. Także zakończony w październiku 2005 Rok Eucharystii, ogłoszony jeszcze przez Jana Pawła II, był nie tylko okazją, ale szczególną łaską dla ponownego uświadomienia sobie istnienia na widzialnym ucieleśnieniu Kościoła Jezusa Chrystusa ciągle krwawiącej rany rozdarcia. W liście apostolskim Mane nobiscum Domine Jan Paweł II przypomniał, że "jeśli Eucharystia jest źródłem jedności Kościoła, jest ona także jej największym przejawem. Eucharystia jest epifanią komunii" (nr 21). Zatem sprawowana w warunkach podziału stanowi poniekąd zaprzeczenie swej istoty. Dlatego winna nas skłaniać - jak przypomina dalej Papież - "do wzajemnego otwarcia się na siebie, do miłości, zrozumienia i przebaczenia". Słowa zmarłego Papieża mają szczególną doniosłość. Jego życie i posługa były wszakże syntezą modlitwy i czynu. Jan Paweł II był bez wątpienia prawdziwym rzecznikiem i świadkiem jedności. Jako pierwszy papież w historii Kościoła wydał encyklikę na temat ekumenizmu (Ut unum sint, 1995 r.). Wprowadzanie w życie soborowego Dekretu o ekumenizmie uczynił on jednym z priorytetów duszpasterskich swego pontyfikatu. Był pielgrzymem pokoju i pojednania, które sięgały poza granice chrześcijaństwa. Symbolicznym tego wyrazem była zarówno jego wizyta w meczecie, jak i w synagodze. Należy o tym wspomnieć, zważywszy, że 17 stycznia będziemy obchodzić już po raz dziewiąty Dzień Judaizmu, zaś 26 stycznia po raz szósty Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Ten poszerzony niejako Tydzień Ekumeniczny wyrasta między innymi z niezapomnianej posługi Ojca Świętego. Potwierdzeniem tego niech będą słowa uznania wypowiedziane przez jednego z amerykańskich rabinów żydowskich, który w czasie spotkania z Janem Pawłem II w styczniu ubiegłego roku, nazwał go "wielkim cudotwórcą w stosunkach między katolikami a Żydami".

Droga ekumenicznego pojednania jest także priorytetem pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Już w pierwszych dniach po wyborze na urząd Piotrowy oświadczył, że jego podstawowym zadaniem "jest dążyć niestrudzenie do odbudowy pełnej i widzialnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa". W czasie spotkania ekumenicznego w Kolonii w sierpniu 2005 r. dał jednocześnie wyraz swemu głębokiemu przekonaniu, iż "istotą spotkania ekumenicznego i ruchu ekumenicznego jest ekumenizm duchowy, czyli modlitwa, nawrócenie serca i świętość życia". Jakby podsumowując te słowa, z naciskiem dodał: "najlepszą formą ekumenizmu jest życie według Ewangelii".

Drogie Siostry i Bracia drodzy, jako lokalny Kościół opolski chcemy wiernie podążać ekumeniczną drogą wytyczoną przez Papieża. To nasze postanowienie zawarliśmy także w ekumenicznym dokumencie naszego synodu diecezjalnego, który - jak wiemy - zakończył się 29 marca 2005 r. Pozwólcie, że przytoczę w tym miejscu jeden z punktów naszego synodalnego statutu: "Ponieważ prymat wśród ekumenicznych działań Kościoła opolskiego posiada modlitwa, którą Sobór Watykański II określa mianem "duszy ekumenizmu" (DE 8), stąd ważną płaszczyzną i formą współpracy ekumenicznej oraz wspólnego świadectwa jest włączenie się każdej parafii w ogólnopolski program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, przygotowany co roku przez Polską Radę Ekumeniczną i Radę Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu". Zachęcam Was wszystkich gorąco, aby włączyć się w dzieło ekumenicznej modlitwy i pojednania, które w istocie polega na wierności Chrystusowi i Ewangelii. Nie można bowiem być w pełni chrześcijaninem i równocześnie pozostać obojętnym wobec ekumenizmu i świętej sprawy jedności. Chrześcijanin niejako z natury winien być człowiekiem zgody, miłości i pojednania. Niech przeto sam Duch Święty w tym dziele Was wspiera i błogosławi.

Wasz biskup Abp A. Nossol

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama