Ks. Jan Cieślar nowym zwierzchnikiem luterańskiej diecezji warszawskiej

Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wybrał następcę tragicznie zmarłego bp. Mieczysława Cieślara. Został nim ks. radca Jan Cieślar z Pabianic, który już w pierwszej turze głosowania uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów. Wybory odbyły się 26 czerwca w Łodzi.

Ks. Jan Cieślar urodził się 10 września 1967 r. w Cieszynie. Studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologiczne ukończył w roku 1993 obroną pracy magisterskiej na temat: „Ks. Teodor Karol Haase, jego życie i działalność”. Po studiach odbył praktykę w parafii w Ustroniu. Ordynowany został w Zabrzu 21 lipca 1993 roku przez bp. Jana Szarka. Po ordynacji skierowany do parafii w Ustroniu, gdzie pod kierunkiem ks. dr. Henryka Czembora odbył wikariat. W 1994 roku przeniesiony został do parafii św. Mateusza w Łodzi, gdzie był wikariuszem u boku ks. Mariusza Wernera.

W 1996 roku został proboszczem administratorem parafii w Pabianicach, tam też wybrany został proboszczem w 1998 r. Od 2008 roku pełni funkcję diecezjalnego wizytatora lekcji religii. W tym także roku został wybrany radcą duchownym Diecezji Warszawskiej. Jest też starszym wykładowcą w katedrze teologii historycznej ChAT.

Żonaty z Magdaleną z domu Hudzieczek, wykładowcą w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wspólnie wychowują ośmioletnią Natalię.

W Kościele ewangelicko-augsburskim biskup diecezjalny jest duchownym zwierzchnikiem diecezji. Do jego obowiązków należy: czuwanie nad życiem religijnym i kościelnym diecezji; ordynowanie duchownych oraz poświęcanie miejsc kultu na terenie swojej diecezji na podstawie pisemnego upoważnienia Biskupa Kościoła; kierowanie pracami Rady Diecezjalnej i Synodu Diecezjalnego; sprawowanie nadzoru nad duchownymi diecezji; odbywanie wizytacji w parafiach; nadzorowanie nauczania kościelnego oraz dokonywanie kontroli ksiąg i dokumentów parafialnych; przewodniczenie na zgromadzeniach parafialnych, dokonujących wyboru proboszczów i Rad Parafialnych; przewodniczenie Radom Opiekuńczym Diakonatów mających siedzibę na terenie diecezji; wprowadzanie w urzędowanie proboszczów, katechetów, ewangelistów, diakonów i rad parafialnych oraz reprezentowanie diecezji na zewnątrz.

Synod Diecezjalny wybierany jest na 5-letnią kadencję. Jego prezesem jest z urzędu biskup diecezjalny. Do zadań Synodu Diecezjalnego należy: wybór biskupa, świeckiego kuratora diecezjalnego, duchownego i świeckiego radcy Rady Diecezjalnej, tworzących Radę Diecezjalną, będącą zarazem prezydium Synodu Diecezjalnego. Kolejne kompetencje Synodu Diecezjalnego to wybór Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej w składzie trzech członków i dwóch zastępców, wybór komisji diecezjalnych, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji, dbanie o współpracę między parafiami, zgłaszanie wniosków w sprawie zmian administracyjnych, dotyczących ustanowienia granic między parafiami, erygowania nowych parafii i ustanawiania zasad działania parafii i filiałów, nadzór nad zarządem i kierownictwem, wspólnych dla całej diecezji, zakładów i instytucji, zatwierdzanie sprawozdań biskupa diecezjalnego, Rady Diecezjalnej, komisji diecezjalnych i udzielanie Radzie absolutorium, uchwalanie preliminarza budżetowego dla diecezji oraz składek i ofiar na rzecz diecezji i całego Kościoła, przedkładanie Konsystorzowi i Synodowi Kościoła wniosków dotyczących spraw diecezji i całego Kościoła oraz wybór świeckich delegatów do Synodu Kościoła i ich zastępców.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama