Biskup Koch zastąpi kard. Kaspera

Benedykt XVI przyjął rezygnację dotychczasowego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Waltera Kaspera. Jego następcą mianował dotychczasowego biskupa Bazylei, w Szwajcarii, bpa Kurta Kocha, wynosząc go do godności arcybiskupa. Światowa Rada Kościołów jest zadowolona z takiego wyboru.

„Cieszymy się z mianowania biskupa Kurta Kocha przewodniczącym Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan” – oświadczył sekretarz generalny ŚRK dr Olav Fykse Tveit. Dodał, że liczy na współpracę z nim na rzecz „widzialnej jedności Kościoła”.

Zdaniem norweskiego pastora luterańskiego, szwajcarski hierarcha „jest dobrze znany ze swej otwartości i głębokiego zaangażowania ekumenicznego”. Jego książka „Aby wszyscy byli jedno. Perspektywy ekumeniczne” jest znakomitym podsumowaniem obecnego stanu dialogu ekumenicznego – zaznaczył sekretarz generalny Rady.

"Widzimy w biskupie Kochu rzetelnego partnera tych wszystkich, którzy są włączeni w ruch ekumeniczny i ufamy, że będzie on nadal kładł nacisk, tak jak kard. Walter Kasper, na ekumenizm duchowy” – dodał.
„Życzę mu wiele radości w wypełnianiu Chrystusowego wezwania do jedności i niech Bóg go umacnia” – powiedział na zakończenie pastor O. Tveit.

60-letni obecnie bp K. Koch jest od 2002 członkiem Rady, której od jutra będzie przewodniczył.

Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan istnieje w swym obecnym kształcie i pod obecną nazwą od 28 czerwca 1988, gdy ukazała się konstytucja apostolska Jana Pawła II „Pastor Bonus”, reorganizująca Kurię Rzymską. Wcześniej bł. Jan XXIII powołał 5 czerwca 1960 Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan jako jedną z kilku instytucji przygotowujących Sobór Watykański II. Sekretariat szybko nawiązał kontakty zarówno z ŚRK, jak i z innymi międzynarodowymi organizacjami wyznaniowymi, zapraszając ich przedstawicieli jako obserwatorów na Sobór. Po jego zakończeniu w 1965 Sekretariat nie tylko nie zaprzestał działalności, ale jeszcze bardziej ją rozwinął, rozszerzając m.in. współpracę z ŚRK.

Od 1965 istnieje Wspólna Grupa Robocza, złożona z przedstawicieli Kościoła katolickiego i Światowej Rady Kościołów, która zbiera się regularnie dla omówienia różnych zagadnień interesujących obie strony i wspierania współpracy. Posiedzenia plenarne odbywają się raz w roku, podczas gdy grupa wykonawcza spotyka się dwa razy w roku.

Ponadto Kościół katolicki – nie należąc formalnie do ŚRK – jest pełnoprawnym członkiem działającej w ramach Rady Komisji „Wiara i Ustrój”. Działają też wspólne zespoły ds. misji i jedności oraz ds. diaogu międzyreligijnego i współpracy.

Bp Kurt Koch urodził się 15 marca 1950 r. Emmenbrücke, w pobliżu Lucerny. Studiował teologię na Uniwersytecie Ludwiga-Maximiliana w Monachium oraz na Uniwersytecie w Lucernie. Studia ukończył w 1975 roku. Początkowo pracował jako świecki teolog w Sursee. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1982 r. w Bazylei. Przez trzy lata był wikariuszem w parafii Matki Boskiej w Bernie. W 1986 r. został wykładowcą dogmatyki i teologii moralnej w Instytucie Katechetycznym w Lucernie, w 1987 r. doktoryzował się, a w dwa lata później habilitował, po czym został profesorem dogmatyki, etyki, liturgiki i teologii ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie.

21 sierpnia 1995 r. został wybrany na biskupa diecezji Bazylea, a Jan Paweł II zatwierdził ten wybór 6 grudnia tego samego roku. Miesiąc później papież osobiście udzielił mu sakry biskupiej w bazylice watykańskiej. Jako swe biskupie hasło bp Kurt Koch obrał sobie słowa „Chrystus ma pierwszeństwo we wszystkim”, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Kolosan. Był on w latach 2007-2009 przewodniczącym episkopatu Szwajcarii. Opublikował ponad 60 książek i pism, również już jako biskup. Są wśród nich m.in. „Odwaga wiary (1979), „Eucharystia“ (2005) oraz – w tym samym roku - „Aby wszyscy byli jedno” poświęconą zagadnieniom ekumenizmu.

Swą radość z nominacji bpa Kocha na szefa ważnej watykańskiej dykasterii wyraził episkopat Szwajcarii. W swym oświadczeniu biskupi wskazali na jego wielką kompetencję teologiczną, doskonałą znajomość relacji ekumenicznych, zagadnień społecznych a także kwestii związanych z relacjami między Kościołem a państwem.

Przypomnieli, że w swej pracy teologicznej i duszpasterskiej bp Koch zwracał szczególną uwagę na pogłębienie i przekazywanie wiary, a zwłaszcza relacje z chrześcijanami innych wyznań. Ekumenizm zawsze był centralnym zagadnieniem dotychczas przez niego podejmowanym. Biskupi Szwajcarii są przekonani, że ich współbrat jako przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan będzie się jeszcze intensywniej poświęcał temu celowi II Soboru Watykańskiego oraz pontyfikatów papieży minionych lat, kontynuując pracę teologiczną, która zawsze była mu bliska. „Chociaż wraz z nominacją bpa Kocha tracimy drogiego nam i bardzo szanowanego współbrata, cieszymy się z jego nominacji, przesyłając najszczersze gratulacje” – stwierdzają szwajcarscy biskupi.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama