Jedność wymaga pokory i przyjęcia daru

Do włączenia się w modlitwę o jedność chrześcijan i do gotowości wewnętrznej przemiany przez Chrystusa wezwał wiernych na całym świecie Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 22 stycznia na Placu św. Piotra w Watykanie.

Papież przypomniał, że pomoce duszpasterskie do trwającego obecnie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowała w tym roku strona polska. Po odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu wszystkim błogosławieństwa apostolskiego Ojciec Święty pozdrowił mieszkańców Dalekiego Wschodu, obchodzących obecnie nowy rok księżycowy.

Oto polski tekst rozważań papieskich:

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza niedziela wypada w środku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonego od 18 do 25 stycznia. Serdecznie zapraszam wszystkich do włączenia się w modlitwę, którą Jezus skierował do Ojca w przededniu swej męki: „Aby wszyscy stanowili jedno (...), aby świat uwierzył” (J 17, 21). W tym roku w sposób szczególny nasze rozważania w Tygodniu Modlitw o Jedność odnoszą się do fragmentu Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, z którego zaczerpnięto motto: Wszyscy będziemy przemienieni przez zwycięstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 51-58). Jesteśmy wezwani do rozważania zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, to znaczy Jego zmartwychwstania, jako wydarzenia, które radykalnie przemienia tych, którzy w Niego wierzą i otwiera im dostęp do życia, wolnego od zepsucia i nieśmiertelnego. Uznanie i przyjęcie przemieniającej siły wiary w Jezusa Chrystusa wspiera chrześcijan także w poszukiwaniu pełnej jedności między nimi.

W tym roku pomoce na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowała grupa polska. Polska ma rzeczywiście długą historię mężnych walk z różnymi przeciwnościami i wielokrotnie udowodniła wielką determinację, ożywianą przez wiarę. Dlatego słowa, tworzące wspomniane hasło, mają oddźwięk i szczególną wyrazistość dla Polski. W ciągu wieków chrześcijanie polscy spontanicznie wyczuwali duchowy wymiar swego pragnienia wolności i zrozumieli, że prawdziwe zwycięstwo może przyjść tylko wtedy, gdy towarzyszy mu głęboka przemiana wewnętrzna. Przypominają nam, że nasze dążenie do jedności może być prowadzone w sposób realistyczny wówczas, gdy przemiana dokonuje się przede wszystkim w nas samych, gdy pozwalamy Bogu działać, gdy pozwalamy się przemieniać na obraz Chrystusa, gdy wchodzimy w nowe życie w Chrystusie, który jest prawdziwym zwycięstwem. Widzialna jedność wszystkich chrześcijan jest zawsze dziełem, które pochodzi z nieba, od Boga, jest dziełem wymagającym pokory, by uznać swoją słabość i przyjąć dar. Jednakże, jak często mawiał błogosławiony papież Jan Paweł II, każdy dar staje się także zobowiązaniem. Jedność, która pochodzi od Boga, wymaga zatem naszego codziennego zaangażowania, by otwierać się na siebie nawzajem w miłości.

Od wielu dziesięcioleci Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stanowi centralny element ekumenicznej działalności Kościoła. Czas, który poświęcimy na modlitwę o pełną jedność uczniów Chrystusa, pozwoli nam dogłębniej zrozumieć, jak zostaniemy przemienieni przez Jego zwycięstwo, przez moc Jego zmartwychwstania. W najbliższą środę, jak zwykle zakończymy Tydzień Modlitw uroczystą celebrą Nieszporów na święto Nawrócenia św. Pawła, w bazylice św. Pawła za Murami, z udziałem także przedstawicieli innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Oczekuję waszego licznego przybycia na to spotkanie liturgiczne, aby ponownie wspólnie modlić się do Pana, źródła jedności. Powierzmy ją już teraz, z dziecięcym ufnością, wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej papież udzielił zebranym błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił ich kolejno po francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku. Wcześniej złożył życzenia mieszkańcom różnych krajów Dalekiego Wschodu, obchodzących w tych dniach początek Nowego Roku księżycowego. „W obecnej sytuacji światowego kryzysu gospodarczo-społecznego życzę tym narodom, aby nowy rok był naznaczony konkretnie sprawiedliwością i pokojem, aby przyniósł ulgę cierpiącym, a zwłaszcza aby młodzi swym entuzjazmem i swą presją ideową mogli ofiarować światu nową nadzieję” – powiedział Ojciec Święty.

 

«« | « | 1 | » | »»