Urząd Biskupa w Kościele luterańskim ze szczególnym uwzględnieniem Polski

3. Biskup diecezjalny: ks. bp Ryszard Bogusz, urodził się dnia 2 marca 1951 r. w Bielsku-Białej, gdzie ukończył szkołę średnią w roku 1970. Po maturze podjął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracę magisterską obronił w roku 1975, a dnia 11 czerwca 1976 r. został ordynowany na księdza ewangelickiego przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego. Tego samego roku rozpoczął wikariat we wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej u ówczesnego seniora Diecezji Wrocławskiej - ks. Waldemara Lucera. W 1981 roku został administratorem, a w 1992 r. proboszczem parafii Opatrzności Bożej. I Synod diecezjalny na IV sesji w dniu 4 czerwca 1994 r. wybrał go biskupem diecezjalnym. Jego uroczysta konsekracja i objęcie urzędu biskupiego odbyło się, dnia 1 października 1994 r. w kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Uroczystości przewodniczył Zwierzchnik Kościoła ks. biskup Jan Szarek. Współkonsekratorami byli: ks. biskup – senior Józef Pośpiech i ks. biskup Joachim Rogge z Görlitz w Niemczech. Ręce wkładali także biskupi diecezjalni: Paweł Anweiler, Michał Warczyński, Rudolf Bażanowski, senior Jan Walter, oraz po raz pierwszy goście ekumeniczni przekazali przez włożenie swoich rąk „ekumeniczną sukcesję apostolską”. Byli to biskupi Wiesław Skołucki i Zygmunt Koralewski z Kościoła Polskokatolickiego (Starokatolickiego Utrechtu), oraz arcybiskup Jeremiasz z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, a także biskup rzymskokatolicki J.T. z Wrocławia, który reprezentował kardynała Henryka Gulbinowicza.

Ks. bp R. Bogusz jest przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, od 3 kwietnia 2005 r. prezesem Diakonii Kościoła, przewodniczącym Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu, członkiem Rady Fundacji Krzyżowa dla europejskiego porozumienia, członkiem fundacji charytatywnej Wrocław – Dortmund, jak również fundacji „Ręce rękom”, członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą. Biskup Bogusz jest inicjatorem wielu polsko-niemieckich kontaktów partnerskich, przede wszystkim partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelickiego a Ewangelickim Kościołem Śląskich Górnych Łużyc (obecnie: Kościoła Ewangelickiego Berlin – Brandenburg – Śląskich Górnych Łużyc). Jest on także kuratorem polskiej sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego. Został wielokrotnie odznaczony m.in. jako zasłużony dla miasta i województwa wrocławskiego. Biskup Bogusz jest laureatem nagrody Brata Alberta.

Jest współkonsekratorem biskupów:
• bp Mieczysława Cieślara (1996),
• bp Ryszarda Borskiego (1999),
• bp Janusza Jaguckiego (2001),
• bp Tadeusza Szurmana (2002),
• bp Marka Izdebskiego (2002).

Ewangelicki Biskup Wojskowy: ks. biskup generał Ryszard Borski,
Urodzony w dniu 26 maja 1960 r. w Węgierskiej Górce na Śląsku. Po ukończeniu studiów teologicznych w Warszawie i w Bonn, został razem z ks. Janem Byrtem w dniu 3 lipca 1988 r. w Wiśle ordynowany na księdza ewangelickiego przez ks. biskupa dr. Janusza Narzyńskiego. Po odbyciu wikariatu został proboszczem parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu. Był sekretarzem Rady Synodalnej X Synodu Kościoła. Tenże X Synod Kościoła na 5 sesji w dniach 10 i 11 kwietnia 1999 r. dokonał zmiany ZPW, tworząc urząd Ewangelickiego Biskupa Wojskowego. Zgodnie z prawem Konsystorz w tajnym głosowaniu dokonał wyboru Ewangelickiego Biskupa Wojskowego w osobie ks. Ryszarda Borskiego, proboszcza kościoła św. Krzysztofa we Wrocławiu. W dniu 27 czerwca 1999 r. został konsekrowany przez ks. biskupa Jana Szarka przy współudziale ks. biskupa Mieczysława Cieślara i ks. biskupa Ryszarda Bogusza, oraz pozostałych biskupów, w tym także ks. biskupa Zdzisława Trandy z Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w RP i ks. biskupa Edwarda Puśleckiego z Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP.

Jest współkonsekratorem biskupów:
• bp Janusza Jaguckiego (2001),
• bp Tadeusza Szurmana (2002),
• bp Marka Izdebskiego (2002).

Kompetencje i zadania luterańskiego biskupa diecezjalnego w Polsce

Wprowadzając urząd biskupa z sukcesją apostolską także w diecezji, nowe Zasadnicze Prawo Wewnętrzne uchwalone podczas XI sesji VIII Synodu Kościoła w dniu 31 maja 1991 r. w Wiśle Jaworniku, które weszło w życie Kościoła w dniu 1 września 1991 r. określiło kompetencje i zadania biskupa diecezjalnego. Oprócz wielu zadań administracyjnych, biskup diecezjalny ma wszystkie uprawnienia wynikające z ordynacji biskupiej, a mianowicie:

«« | « | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |