Luteranie sami o sobie

Kościół Ewangelicko - Augsburski (Luterański) w Polsce: Kim jesteśmy? Czego nauczamy? Jaka jest nasza wiara?

Luteranie sami o sobie   cme Ks. Biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko Augsbuskiego w Polsce od dnia 6 stycznia 2010 16. STANY PO ŚMIERCI.

Zgodnie z nauką Biblii uznajemy tylko dwa stany po śmierci: niebo (bliskość Boga: "A tak zawsze z Panem będziemy".), piekło (wieczne oddalenie od Boga: "Idźcie przeklęci w ogień wieczny"). Odrzucamy naukę o czyśćcu, jak również związaną z nią naukę o odpustach za żywych i umarłych.

Luteranizm nie zabrania jednak modlić się za umarłych i wspominać ich przed Panem w modlitwie. (Obrona Augsburskiego Wyznania Wiary uczy w art. XXIV, 94:"...dawni autorowie mówią o modlitwie za zmarłych, której my nie zakazujemy - ...de oratione pro mortuis, quam nos non prohibemus..."). Luteranizm stanowczo odrzuca natomiast msze za umarłych, gdyż msza (Wieczerza Pańska) jest przez Pana Jezusa ustanowiona dla żywych, a nie dla i za umarłych. Ona umarłym nic pomóc już nie może      i pomóc nie musi, jeśli w tym życiu wiarą przyjęli Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, i oczyszczeni zostali Jego krwią.

17. Kościół Ewangelicko - Augsburski (Luterański)w Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie od XVI wieku istnieje na terenie naszej Ojczyzny. Należeli do niego w przeszłości i należą także obecnie sławne i wybitne postacie Polskiego Narodu, zasłużeni dla kultury, sztuki, muzyki, techniki, polityki, sportu i innych dziedzin, zarówno rdzenni Polacy, jak też i potomkowie współwyznawców z innych narodów, którzy na zaproszeni

Polaków przybyli do Polski, aby tu budować nasz Kraj. Z czasem dla nich Polska stała się ich własną Ojczyzną, za którą nieraz oddawali swoje życie. Za Kościół i Ojczyznę Polskę oddało życie w czasie II wojny światowej wielu świeckich i duchownych ewangelików, między innymi: Zwierzchnik Kościoła Ks. Biskup Dr Juliusz Bursche i wielu członków Jego rodziny, Ks. Senior Leon May, Ks. Senior Karol Kulisz, Ks. Ryszard Danielczyk, Ks. Józef Nierostek, Ks. Władysław Pawlas i wielu innych duchownych i świeckich naszych współwyznawców.
(Patrz: Jan Szturc - Ewangelicy w Polsce. Słownik biograficzny XVI-XX w. O.W. "Augustana" Bielsko - Biała 1998 r.)

Dzisiaj słynnymi ludźmi w Polsce są miedzy innymi tacy ewangelicy jak: b. Premier RP prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, czy olimpijczyk - mistrz świata Adam Małysz, czy też znany pisarz Jerzy Pilch, obaj ostatni rodem z Wisły.

18. WŁADZE KOŚCIOŁA.

Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest SYNOD KOŚCIOŁA wybrany w sposób "demokratyczny" z grona wszystkich duchownych (15 osób), oraz z świeckich członków Synodów Diecezjalnych, jak również przedstawicieli organizacji i duszpasterstw środowiskowych Kościoła (68 członków) na okres 5 lat.

Synod Kościoła wybiera:

BISKUPA KOŚCIOŁA, który jest duchownym Zwierzchnikiem i Pasterzem całego Kościoła w Polsce, a z urzędu także Prezesem Konsystorza. Od dnia 6 stycznia 2010 r. Zwierzchnikiem i Biskupem Kościoła jest od 6 stycznia 2010 r.  Ks. Biskup Jerzy SAMIEC, który rezyduje w Warszawie.                  

[Poprzedni Biskupi Kościoła w XX i w XXI wiekuJanusz Jagucki (2001-2010),Jan Szarek (1991-2001), Janusz Narzyński (1975-1991), Andrzej Wantuła (1959-1975), Karol Kotula (1951-1959) i jego biskup pomocniczy Zygmunt Michelis (1952-1958), Jan Szeruda (1945-1951), Juliusz Bursche (1905- 1942)]                                                   

PREZESA SYNODU, który jest zarazem przewodniczącym Rady Synodalnej. Może nim być duchowny lub świecki członek Synodu Kościoła (na okres 5 lat). Aktualnie prezesem Synodu od roku 2009 jest Ks. Radca Waldemar Pytel. [Poprzedni prezesi synodów w XX i XXI wieku: Ks. Jerzy Samiec (2007-2009), Ks. Radca Jan Gross (2002-2007), Ks. Radca Tadeusz Szurman (1998-2002), Ks. Radca Andrzej Hauptman (1995-1998), Ks. Prof. Dr hab. Manfred Uglorz (1992-1995), Ks. Biskup Jan Szarek (1991-1992), Ks. Biskup  Janusz Narzyński (1985-1991), Ks. Senior Prof. Dr Woldemar Gastpary (1957-1965), Ks. Biskup Adiunkt Zygmunt Michelis (1952-1957), Ks. Radca Karol Kotula (1950-1952), Ks. Biskup Dr Juliusz Bursche (1937-1942).]

RADĘ SYNODALNĄ, która stanowi Prezydium Synodu, a  pomiędzy sesjami reprezentuje Synod i wykonuje zadania należące do niego. Rada Synodalna składa się  oprócz Prezesa Synodu z   2 duchownych i 2 świeckich radców wybranych na pierwszej sesji Synodu  na okres 5 lat.

KONSYSTORZ - naczelną władzą administracyjną Kościoła w Polsce i organem wykonawczym Synodu wybranym  na okres 5 lat: świeckiego Wiceprezesa Konsystorza, oraz 3 radców konsystorskich z grona duchownych i 3 radców świeckich członków Kościoła. 

19. WŁADZE DIECEZJI. Kościół składa się z 6 diecezji (cieszyńska, katowicka, mazurska, pomorsko - wielkopolska, warszawska i wrocławska.). Wybrani świeccy przedstawiciele parafii wraz ze wszystkimi duchownymi Diecezji stanowią Synod Diecezjalny.
 

Synod Diecezjalny wybiera:

  • Biskupa Diecezjalnego z pośród duchownych diecezji.
  • Radę Diecezjalną (1 duchowny radca, który w sprawach duchowych jest zastępcą Biskupa Diecezjalnego, oraz świeckiego Kuratora Diecezji i 1 świeckiego radcę diecezjalnego.)


 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |