Niech Duch Święty prowadzi i utwierdza dążenia do przywrócenia jedności

Niech Duch Święty prowadzi i utwierdza to wielkie przedsięwzięcie kościelne, dążące do przywrócenia pełnej i widzialnej wspólnoty między Kościołami Wschodu i Zachodu – powiedział Benedykt XVI podczas kurtuazyjnej wizyty u zwierzchnika prawosławnego Kościoła Cypru, abp. Chryzostoma II w jego siedzibie w Nikozji.

Publikujemy pełny tekst papieskiego przemówienia:

Wasza Świątobliwość,

Σε χαιρετώ με αδελφική αγάπη εν τω Αναστημένω Κυρίω. Σε ευχαριστώ για την θερμή σου υποδοχή. [Pozdrawiam Cię z braterską miłością w Zmartwychwstałym Panu i dziękuję za ciepłe słowa powitania]

Z wdzięcznością wspominam Twoją wizytę w Rzymie przed trzema laty i cieszę się, że dzisiaj spotykamy się ponownie w umiłowanej ojczyźnie Waszej Świątobliwości. Za Twoim pośrednictwem pozdrawiam Święty Synod oraz wszystkich kapłanów, diakonów, mnichów, mniszki i świeckich wiernych Kościoła Cypru.

Przede wszystkim pragnę wyrazić swą wdzięczność za gościnność, z jaką Kościół Cypru tak wielkodusznie podejmował Międzynarodową Komisję Wspólną ds. Dialogu Teologicznego przy okazji jej spotkania w ubiegłym roku w Pafos. Jestem również wdzięczny za poparcie, którego Kościół Cypru udzielał zawsze, dzięki jasności i otwartości swego wkładu, pracom dialogu. Niech Duch Święty prowadzi i utwierdza to wielkie przedsięwzięcie kościelne, dążące do przywrócenia pełnej i widzialnej wspólnoty między Kościołami Wschodu i Zachodu, wspólnoty, która winna być przeżywana w wierności Ewangelii i tradycji apostolskiej, w szacunku dla uprawnionych tradycji Wschodu i Zachodu oraz w otwarciu na różnorodność darów, przez które Duch umacnia Kościół w jedności, świętości i pokoju.

Duch braterstwa i wspólnoty znajduje także wyraz we wspaniałomyślnym wkładzie, jaki Wasza Świątobliwość wnosi w imieniu Kościoła Cypru na rzecz tych, którzy ucierpieli w wyniku ubiegłorocznego trzęsienia ziemi w Aquili koło Rzymu i których potrzeby są bliskie memu sercu. I obecnie łączę się z Tobą w modlitwie, aby wszyscy mieszkańcy Cypru z Bożą pomocą znaleźli mądrość i siły niezbędne do wspólnej pracy na rzecz sprawiedliwego uregulowania spraw wymagających rozwiązania, do starań o pokój i pojednanie oraz do budowania dla przyszłych pokoleń społeczeństwa wyróżniającego się poszanowaniem praw wszystkich ludzi, łącznie z niepodważalnym prawem do wolności sumienia i wolności religii.

Cypr tradycyjnie uważany jest za część Ziemi Świętej, toteż sytuacja ciągłego konfliktu na Bliskim Wschodzie musi być źródłem zatroskania wszystkich wyznawców Chrystusa. Nikt nie może pozostawać obojętny wobec potrzeby wspierania wszelkimi możliwymi sposobami chrześcijan tego niespokojnego regionu, aby te starożytne Kościoły mogły żyć w pokoju i rozkwitać. Wspólnoty chrześcijańskie Cypru mogą znaleźć najowocniejszą przestrzeń dla współpracy ekumenicznej w modlitwie i wspólnej pracy dla pokoju, pojednania i stabilności na ziemiach, pobłogosławionych ziemską obecnością Księcia Pokoju.

Z tymi uczuciami dziękuję raz jeszcze Waszej Świątobliwości za braterskie powitanie i zapewniam go o swych modlitwach za niego oraz za całe duchowieństwo i wiernych Kościoła Cypru.

Η χαρά και η ειρήνη του αναστημένου Χριστού ας είναι πάντοτε μαζί σου. [Niech radość i pokój Zmartwychwstałego Chrystusa będą zawsze z Wami!]

«« | « | 1 | » | »»