Urząd Biskupa w Kościele luterańskim ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Słowacja

Episkopalna sukcesja apostolska została wprowadzona tu we wspomnianym już roku 1925 ze Szwecji bezpośrednio od arcybiskupa – prymasa Nathana Söderbloma. Po śmierci biskupa Samuela Zocha w Modrej, biskup Jur Janoška, który otrzymał sukcesję apostolską bezpośrednio w Uppsali od arcybiskupa Nathana Söderbloma, konsekrował dla zachodniej diecezji nowego biskupa w osobie znanego profesora Oskara Osusky’go, a ten z kolei konsekrował biskupa dr. V.P. Čobrdę (1952). W ten sposób szwedzka sukcesja apostolska przetrwała na Słowacji aż po dzień dzisiejszy, mimo trudnych komunistycznych lat powojennych. Gdy wszyscy biskupi słowaccy musieli przymusowo zrezygnować ze swoich urzędów, wpierw jednak przekazali sukcesję apostolską swoim następcom. I tak wspomniany już generalny biskup dr V. P. Čobrda, odchodząc ze swego urzędu, razem z biskupem Fedorem Ruppoldt’em w dniu 14 października 1951 r. konsekrowali nowego generalnego biskupa ks. dra Jana Chabadę, a następnie, gdy bp F. Ruppeldt z Žiliny w dniu 28 lipca 1952 r. musiał zrezygnować ze swego urzędu, dnia 23 listopada 1952 r. razem z biskupem J. Chabadą konsekrowali w Zwoleniu księdza Andrzeja Katinę na biskupa diecezji zachodniej z siedzibą w Zwoleniu. Miejsce biskupa Krcmery we wschodniej diecezji objął biskup prof. dr Stefan Katlovsky w Koszycach. Na skutek tragicznego wypadku zmarł biskup Andrzej Katina, a na jego miejsce wybrany został biskup dr Rudolf Koštial, konsekrowany przez generalnego biskupa Jana Chabadę i biskupa Stefana Katlovskiego. Za niedługo w dniu 4 maja 1968 r. zmarł nagle biskup Stefan Katlovsky, a jego miejsce objął w Koszycach biskup Juliusz Filo, sen., konsekrowany przez generalnego biskupa Jana Chabadę i biskupa Rudolfa Koštiala. W kwietniu 1970 r. zmarł biskup generalny Jan Chabada. Kościół słowacki wybrał generalnym biskupem ks. prof. dr. Jana Michalko z Modrej, który był konsekrowany w Bratysławie dnia 15 listopada 1970 r. przez bpa prof. dra Andrzeja Wantułę z Warszawy, bpa R. Koštiala ze Zwolenia, bpa J. Filo, sen. z Koszyc, arcybiskupa Alfreda Toominga z Estonii, arcybiskupa Janisa Matulisa z Łotwy, bpa Jerzego Cymorka z Czeskiego Cieszyna, biskupów węgierskich i wschodnioniemieckich. W dniu 1 kwietnia 1989 r. odszedł z czynnej służby generalny biskup Jan Michalko (zm. nagle w grudniu 1990 r.), a na jego miejsce generalnym biskupem wybrano ks. Pawła Uhorskai, konsekrowanego l grudnia 1989 r. przez biskupów: R. Koštiala, J. Filo, Wilhelma Stonawskiego z Czeskiego Cieszyna, Andrzeja Beredi z Jugosławii i Dietera Knalla z Wiednia. Po abdykacji bpa Jana Michalko, generalnym biskupem został Pavel Uhorskai, a po nagłej śmierci biskupa Rudolfa Kostiala w dniu 28 października 1991 r., biskupem zachodniej diecezji z siedzibą w Zwoleniu został wybrany ks. Jan Antal, którego w dniu 15 XII 1991 r. konsekrował generalny biskup Pavel Uhorskai i biskup Julius Filo,sen. Po nich zostali wybrani biskupami i konsekrowani: bp Ivan Osuskŷ (Zvolen), którego konsekrował w dniu 5 IX 1994 r. bp gen Pavel Uhorskai wraz z pozostałymi biskupami słowackimi i biskupem jugosłowiańskim. Natomiast w dniu 28 X 1994, bp gen. Pavel Uhorskai przechodzący w stan spoczynku, wraz z pozostałymi biskupami słowackimi, jak również z biskupami luterańskimi wielu Kościołów całego świata (także bp Jan Szarek) konsekrował bp gen. dr Julius Filo, jnr. (Bratysława), który w dniu 28 X 2006 r. ustąpił ze względu na kończącą się jego drugą kadencję (kadencja trwa 6 lat) i nie mógł więcej kandydować.
W roku 2006 biskupami zostali wybrani także na 6 letnią kadencję: w dystrykcie wschodnim jako jedyny kandydat po raz drugi dotychczasowy biskup Igor Mišina (nieoczekiwanie abdykował w dniu 7 listopada 2006 r.), w zachodnim dystrykcie bp Milan Krivda (40), proboszcz w Bratysławie – Petržalke konsekrowany przez biskupów: gen J. Filo i pozostałych biskupów słowackich w dniu 14 X 2006 r., oraz nowy generalny biskup Miloš Klátik (44) z Bratysławy - Petržalki (z tej samej parafii, co biskup M. Krivda) konsekrowany w dniu 28 X 2006 r. przez swego poprzednika bp. gen Juliusa Filo. Współkonsekratorami byli: bp I. Mišina, bp M. Krivda bp sen. Ján Midriak, a także z USA słowacka - biskupka Wilma Kucharek, oraz: biskupi: Władysław Volny (Czechy), Janusz Jagucki (Polska), Herwig Sturm (Austria), biskup krajowy Turyngii prof. Christoph Kähler (Niemcy), Tony Guldbrandzen z partnerskiej szwedzkiej diecezji; sąsiedni biskupi węgierscy: Tamäs Fabiny oraz Peter Gäncs jak również biskup wojskowy Pal Lackner (obaj z Budapesztu), a także biskup Słowenii.

Czechy (Zaolzie)

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej powstał w roku 1920 w wyniku podziału Śląska Cieszyńskiego po pierwszej wojnie światowej pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Pierwszymi zwierzchnikami Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czechach (Zaolzie) byli superintendenci:

1. Ks. Oskar Michejda, urodzony 6 lutego 1885 r. w Bystrzycy nad Olzą. Pochodził ze znanej na Śląsku rodziny Michejdów. Studiował teologię w Wiedniu, Halle, i Berlinie. Ordynowany został w Skoczowie w roku 1909 i tu był wikariuszem, a następnie wikariuszem i proboszczem w Bystrzycy, od 1919 proboszczem w Trzyńcu, od 1927 r. seniorem. Po zmianie tytulatury na superintendenta został pierwszym superintendentem Kościoła na Zaolziu. Po wojnie już nie powrócił na Zaolzie, został I proboszczem w Cieszynie, gdzie zmarł 19 lutego 1966 r. w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu w Cieszynie.
«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |