Mój pokój wam daję (J 14,27)

© Materiały opracowane przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną

Nabożeństwa na poszczególne dni tygodnia

DZIEŃ PIERWSZY - niedziela 18 stycznia 2004 roku

Temat dnia: Miłość Boża fundamentem pokoju.

CZYTANIE I:Pwt 7,7-11

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego.

A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które Ja ci dzisiaj nakazuję spełniać.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 25,2-10
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Boże mój, Tobie zaufałem, nie będę się wstydził, *
a moi wrogowie z tego powodu nie będą triumfowali,
bo nikt, kto Tobie ufa, nie zazna wstydu. *
Wstydu zaznają ci, którzy dla marności wiary nie dochowują.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi, PANIE, poznać Twe drogi, *
naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie w Twojej prawdzie i nauczaj, *
bo Ty jesteś Bogiem mojego zbawienia. Ciebie codziennie oczekuję.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Pamiętaj, PANIE, o swym miłosierdziu *
i o swych łaskach trwających od wieków.
Lecz nie wspominaj grzechów i win mej młodości. *
Pamiętaj o mnie w swojej łasce, ze względu na Twoją dobroć.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

PAN jest dobry i prawy, +
więc pokazuje drogę grzesznikom. *
Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ubogich swych ścieżek.
Wszystkie ścieżki PANA to łaska i prawda *
dla przestrzegających Jego przymierza i nakazów.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
CZYTANIE II: 1 J 4,7-12

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Każdy kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Ten, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga wśród nas, że posłał On na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg pozostaje w nas i Jego miłość jest w nas doskonała.

Oto Słowo Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Wstanę i udam się do mojego ojca, i powiem mu:
Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Dalszy ciąg nabożeństwa na następnej stronie
«« | « | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |