Mój pokój wam daję (J 14,27)

© Materiały opracowane przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną

DZIEŃ PIĄTY - czwartek 22 stycznia 2004 roku

Temat dnia: Pokój i przemoc: Boży a światowy pokój.

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza

I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi.

I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomąjak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.

I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.

Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni; Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. I polecą na zachód na zbocza filistyńskie, razem będą łupić synów Wschodu; na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi. I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić. I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 119,161-165

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Możni niesłusznie mnie prześladują, *
lecz moje serce drży przed Twoim Słowem.
Cieszę się z Twojej obietnicy, *
jakbym zdobył wielkie łupy.

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

Nienawidzę kłamstwa, nim się brzydzę, *
pokochałem zaś Twoje Prawo.
Co dzień siedmiokroć chwalę Ciebie, +
za sprawiedliwe Twe wyroki. *
Pełnia pokoju dla kochających Twoje Prawo, oni się nigdy nie potkną.

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

CZYTANIE II: Rz 12,18-21

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie szukajcie zemsty sami, umiłowani, ale pozostawcie miejsce gniewowi Boga. Napisano bowiem: „Do Mnie należy wymierzanie kary, Ja odpłacę, mówi Pan. Przeciwnie, jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny - nakarm go, jeśli jest spragniony - daj mu pić. Gdy tak czynisz, rozżarzone węgle sypiesz najego głowę”. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Oto Słowo Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana,
Król Izraela!

Alleluja, alleluja, alleluja.

Dalszy ciąg nabożeństwa na następnej stronie
«« | « | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |